OBUKA na temu: Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Novi Sad, 24 i 25.11.2016. u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka

  OBUKA na temu: Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere Obuku izvodi: Sertifikaciona organizacija “CERTOP CO” d.o.o. Kanjiža – članica  CERTOP INTERNATIONAL HOLDING”-a iz Budimpešte Vreme i mesto održavanja: 24. i 25. novembra 2016. godine FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, 21000

Start

24.11.2016. - 08:30

End

25.11.2016. - 11:30

 

OBUKA na temu:

Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere

Obuku izvodi: Sertifikaciona organizacija “CERTOP CO” d.o.o. Kanjiža – članica  CERTOP INTERNATIONAL HOLDING”-a iz Budimpešte


Vreme i mesto održavanja:

24. i 25. novembra 2016. godine

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, 21000 Novi Sad – Trg. Dositeja Obradovića 6.,

Svečana sala Fakulteta


Sadržaj i cilj obuke:

Prioritetan cilj nam je da polaznicima damo vrednost, dopunimo njihovo znanje kroz praktične primere iz sveta. Verujemo da se znanje naših stručnjaka, svestrano poznavanje standarda i menadžmenta, kao i iskustvo stečeno u privredi i privređivanju preko ovih seminara ugrađuje u poslovanje, programske ciljeve i buduće uspehe organizacija, a učesnicima seminara dopunjuje stečeno znanje. Usklađivanje sa novim zahtevima predstavljaće veliki izazov kako za one koji treba da primene ove nove zahteve u svojim organizacijama ( menadžment, predstavnici rukovodstva za kvalitet,  tako i za one koji se profesionalno bave kvalitetom (konsultanti i proveravači).

Ova obuka razmatra i detaljno tumači nove standarde ISO 9001 :2015 i 14001:2015, pri čemu se posebno razmatraju posledice datog zahteva na korisnike standarda.

Poseban kvalitet ove obuke je što se učesnicima prvi put prikazuje  NOVI ALAT – SOFTVERSKO REŠENJE za uvođenje i održavanje menadžment sistema.


Predavač: Slobodan Rašeta dipl.ing. elektr.


Kotizacija: Za studente besplatno.

Svakom učesniku obezbeđuje sledeće:

 1. Materijal
  2. Pribor za pisanje
  3. U pauzi ketering i osvežavajuća pića
 2. Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama
  5. Potvrda o učešću na seminaru (na srpskom i engleskom jeziku)

Program dvodnevnog kursa

Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 / Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere

I dan – četvrtak 24.11.2016.

830 – 900 Prijavljivanje polaznika obuke
900 – 1000 UVOD– Šta donose novi standardi ISO 9001:2015 i ISO 14001 u odnosu naISO 9001:2008 i ISO 14001:2004- Suština promena;- Šta mora, a šta ne mora;- Koliko vremena imamo za prilagođavanje;- Kako prilagoditi postojeće sisteme menadžmenta (praksa i dokumentacija) 60’
1000 – 1015 Pauza 15’
1015 – 1145 Tačka 4: Kontekst organizacije4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta4.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana4.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom4.4 Sistem menadžmenta (QMS i EMS) i njegovi procesiTačka 5: Liderstvo

5.1 Liderstvo i posvećenost

5.2 Politika (QMS i EMS)

5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

NEDOUMICE – značenje pojmova

90’
1145 – 1215 Pauza, ketering, osvežavajuća pića 30’
1215 – 1335 Tačka 6: Planiranje 6.1 Mere koje se odnose na rizike – Aspekti životne sredine, obaveze za usklađenost (EMS)6.2 Ciljevi kvaliteta/životne sredine i planiranje njihovog ostvarivanja6.3 Planiranje izmena / meraTačka 7: Podrška7.1 Resursi (Ljudi, Infrastruktura, Okruženje, Praćenje i merenje, Znanje organizacije)7.2 Kompetentnost

7.3 Svest

7.4 Komuniciranje

7.5 Dokumentovane informacije

80’
1335 – 1350 Pauza 15’

 

1350 – 1500 Prilaz softverskog rešenja za upravljanje integrisanim sistemima menadžmenta:

 • Opšti prikaz softvera
 • SWOT analiza
 • Analliza rizika
 • Aspekti životne sredine
70’
Ukupno 6h 360’

 

II dan – petak 25.11.2016.

 

830 – 1010 Tačka 8: Realizacija operativnih aktivnosti8.1 Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti8.2 Zahtevi za proizvode i usluge – Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih (EMS)8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga8.4 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama8.5 Proizvodnja i pružanje usluga8.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga

8.5.2 Identifikacija i sledljivost

8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim isporučiocima

8.5.4 Očuvanje

8.5.5 Aktivnosti nakon isporuke

8.5.6 Upravljanje izmenama

8.6 Puštanje proizvoda i usluga

8.7 Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

100’
1010 – 1030 Pauza, ketering, osvežavajuća pića 20’
1030 – 1130 Tačka 9: Vrednovanje performansi9.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje9.1.1 Opšte9.1.2 Zadovoljstvo korisnika – Vrednovanje usklađenosti (EMS)9.1.3 Analiza i vrednovanje9.2 Interna provera9.3 Preispitivanje od strane rukovodstva

9.3.1 Opšte

9.3.2 Ulazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva

9.3.3 Izlazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva

Tačka 10: Poboljšavanje

10.1 Opšte

10.2 Neusaglašenost i korektivna mera

10.3 Stalno poboljšavanje

60’
180’

Leave a Reply

TOP