OBLAST STUDIJA

Termotehnika i termoenergetika je oblast koja se bavi prvenstveno toplotnom energijom na nivou procesa, resursa, postrojenja i instalacija, tehnika upravljanja, performansi, energetski efikasnog transformisanja, distribucije i korišćenja i dr.

Termotehnika i termoenergetika danas predstavljaju discipline koje su pravi inženjerski izazov u okolnostima iscrpljivanja rezervi konvencionalnih energetskih izvora, uvođenja novih energetskih tehnologija i resursa, sve strožijih zahteva u pogledu energetskih performansi, borbe protiv klimatskih promena i dr. okolnosti. Katedra za toplotnu tehniku razvija teorijska i praktična znanja koja osposobljavaju inženjere da odgovore ovim savremenim izazovima.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA razvija profil budućeg inženjera koji je sposoban da se suoči sa izazovima zadovoljenja potreba za energijom u budućnosti, na efikasan i racionalan način.

CILJEVI STUDIJA I OČEKIVANJA

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA pruža teorijske osnove i praktična znanja neophodna za razumevanje termotehničkih i procesnih postrojenja, energetske i procesne opreme i uređaja, savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.
Studenti uče da primenjuju osnovne tehničke principe za opis i analizu načina korišćenja energije u različitim oblastima i disciplinama i sve s ciljem osposobljavanja za kreiranje kvalitativnih ocena i preporuka za poboljšanje postojećih energetskih rešenja koja će dovesti do veće energetske efikasnosti, očuvanja okoline i zadovoljenja energetskih potreba na održiv način.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studenti nakon sticanja akademskog zvanja stiču mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti.

Mogu da rade kao:

Inženjeri u energetskim pogonima (toplanama, termoelektranama), industrijskim energanama (rafinerijama, šećeranama, mlekarama, pivarama, uljarama i dr.), u javnim sistemima (vodosnabdevanje, transport, distribucija gasa i nafte i dr.)
Projektanti termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
Izvođači radova termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
Nadzorni organi pri izvođenju termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
Konsultanti za pružanje usluga (državnim institucijama, međunarodnim partnerima i privrednim subjektima, bankama, osiguravajućim društvima i dr.),
Koordinatori energetskih programa i projekata, državnih ili nevladinih organizacija i institucija,
Specijalisti za analizu, planiranje i upravljanje energetskim sistemima u industriji, zgradarstvu, javnim komunalnim sistemima ili komercijalnom sektoru,
Inženjeri u kompanijama za proizvodnju, ispitivanje, trgovinu, distribuciju i servis energetske opreme,
Stručna lica u inspekcijskim i drugim državnim i lokalnim službama / odeljenjima za energetiku,
Konsultanti na poslovima energetske revizije, sertifikacije u oblasti zgrada, procesa i proizvoda,
Energetski savetnici u bankama, osiguravajućim društvima i sl.

KOME JE NAMENJEN STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA i Studijska grupa TOPLOTNA I PROCESNA TEHNIKA su oblikovani da studentima omoguće sveobuhvatno razumevanje ključnih energetskih pitanja, zajedno sa naprednim analitičkim i praktičnim veštinama. Namenjeni su onima koji vrednuju interdisciplinarna znanja energetike i procesne tehnike, raznovrsne veštine (analiza, projektovanje, inženjering, upravljanje…), a žele da se upoznaju sa energetikom i procesnom tehnikom i da rade u ovom sektoru.

MOGUĆNOST STICANJA INŽENJERSKIH LICENCI I SERTIFIKATA

Studenti termotehnike i termoenergetike imaju mogućnost sticanja sledećih inženjerskih licenci / sertifikata:

330 – Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
381 – Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada
430 – Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
830 – Odgovorni izvođač mašinskih instalacija
Sertifikati za ISO interne / eksterne auditore (osim onih iz 50000 serije, i 9001, 14001, 18001)
Iz HSE oblasti (Health, Safety and Environment): OSHA, CSHM, CSMP, ASHM, CSSS, CSSM
Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara
Studenti termotehnike i termoenergetike takođe mogu polagati i za veoma važne međunarodne sertifikate i licence:

CMVP – Certified Measurement & Verification Professional (Sertifikovana procedura merenja i verifikacije performansi)
LEED – Leadership in Energy and Environmental Design (Održiva gradnja sa aspekta potrošnje energije i prirodnih resursa)
BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Propisan metod ocene ekoloških, energetskih i održivih performansi objekta)
ADN – International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Bezbednost transporta opasnog tereta u transportnom procesu)
ASME BPVC – Boiler & Pressure Vessel Code (Uređaji i sudovi pod pritiskom)