Departman za energetiku i procesnu tehniku poseduje bogatu tradiciju u laboratorijskim aktivnostima u oblasti termotehnike, procesne tehnike, hidro-pneumatske, gasne i naftne tehnike. Departman na sve načine pokušava da razvija i unapređuje ovaj aspekt, smatrajući ga veoma bitnim i neophodnim, i tako očuva višedecenijsku tradiciju u laboratorijskim aktivnostima. Preko 40 godina izvode se naučna istraživanja, izvode se laboratorijske vežbe u okviru niza predmeta, izvode se merenja i analize u okviru master radova i doktorskih disertacija studenata, priprema se merna i druga oprema prilikom saradnje sa privredom i dr.

Danas, Departman teži da zadrži takav status ali ima i nameru da se dodatno razvija u pravcu uvođenja novih metoda rada, proširivanja oblasti praktičnih istraživanja i podizanja kvaliteta rada.

Departman poseduje 3 vrste laboratorija.

lab-za-merenje

LABORATORIJE ZA MERENJA I ISPITIVANJA

Laboratorije za merenja i ispitivanja su koncipirane za izvođenje svih vrsta tehničkih ispitivanja ali i za održavanje lab. vežbi u okviru nastave.

Opremljene su merno-akvizicijskom i regulacionom opremom i prilagođene izvođenju različitih analiza, eksperimenata, testiranja i drugih naučno-istraživačkih aktivnosti.

U ovim laboratorijama studenti imaju priliku da se upoznaju sa mernom i regulacionom opremom, rukuju s njom, vrše podešavanja, upoređuju metode, analiziraju greške, obrađuju podatke i sl.

Picture11

LABORATORIJE ZA TERMOTEHNIČKE ANALIZE

Laboratorije za termotehničke analize su namenjene računarskom modeliranju, izradi specifičnih simulacionih i optimizacionih analiza podržanih računarskom tehnologijom, obradi rezultata merenja i sl.

Informatički opremljene, one omogućavaju razvoj laboratorijskih aktivnosti, prvenstveno na polju integracije postojeće merno akvizicijske opreme i opreme za automatsku regulaciju sa savremenim softverskim alatima i aplikacijama. Time se značajno poboljšava pristup istraživanju i proširuju se mogućnosti analize termotehničkih i procesnih problema.

lab-2

LABORATORIJE ZA TERMOTEHNIČKE STUDIJE

Laboratorije za termotehničke studije su koncipirane za potrebe studenata doktorskih studija i njihovih istraživanja ali i studenata koji se bave stručnom praksom, pripremom za studentska takmičenja i sl.

Prilagođene su za timski rad, konsultacije, analize i sl. Omogućavaju studentima posvećen rad zbog dostupnosti literature, kompjuterskih alata i ostalih sredstava. Laboratorije su modularnog koncepta tako da se mogu prilagoditi različitim aktivnostima studenata.