KATEDRA ZA TOPLOTNU TEHNIKU jedna je od tri katedre DEPARTMANA ZA ENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU Fakulteta tehničkih nauka. Aktivan i uspešan naučno-istraživački i nastavni rad Katedre već dugi niz godina daje zapažene rezultate.

Katedra za toplotnu tehniku danas ima 9 članova i bavi se naučnim oblastima termotehnike i termoenergetike. Na Katedri za toplotnu tehniku realizuje se Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA i Studijska grupa TOPLOTNA I PROCESNA TEHNIKA. Studenti ovog studijskog programa upoznaju se sa opštim termotehničkim disciplinama, osnovnim principima i procesima u termotehnici i termoenergetici, bave se izučavanjem i analizom termotehničkih postrojenja, energetske opreme i uređaja, savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.

Predmeti koje drže članovi Katedre za toplotnu tehniku su obavezni ili izborni predmeti na osnovnim, master i doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka. Katedra veoma uspešno sarađuje sa ostalim departmanima i katedrama Fakulteta tehničkih nauka, na kojima se drže predmeti iz oblasti termotehnike i termoenergetike.

Osim aktivnosti u nastavi, Katedra za toplotnu tehniku veliki značaj pridaje i aktivnostima u naučno-istraživačkom radu, koji se odvija kroz rukovođenje i aktivno učešće u velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata. Takođe i saradnja sa privredom predstavlja važan pravac delovanja Katedre. Posebnu pažnju članovi Katedre poklanjaju međunarodnoj saradnji, koja podrazumeva učešća na međunarodnim projektima, gostovanja i studijski boravci na stranim univerzitetima, organizovanje međunarodnih naučnih i stručnih skupova, organizovanje poseta kolega iz inostranstva našem fakultetu, međunarodna razmena studenata doktorskih studija.

 

Šef Katedre je Doc. dr Aleksandar Anđelković.

Sekretar Katedre je MSc Igor Mujan, asistent.