Саду

Факултет техничких наука

Департман за енергетику и процесну технику

Број: 017-17/219-3

Датум: 03.11.2017.

 

На основу члана 83. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду, Веће Катедре за топлотну технику доноси

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА ТОПЛОТНУ ТЕХНИКУ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим Пословником Веће Катедре за топлотну технику (у даљем тексту: Веће катедре) регулише начин рада и одлучивања на седницама, као и начин вођења седнице и записника на седницама.

 

Члан 2.

Органи катедре су:

– шеф катедре,

– Веће катедре,

– секретар катедре.

Шеф катедре се бира из реда наставника катедре.

Веће катедре чине сви наставници и сарадници Катедре за топлотну технику (у даљем тексту: Катедра).

Шеф катедре именује секретара катедре.

Већем катедре председава Шеф Катедре за топлотну технику (у даљем тексту: Шеф катедре) и он руководи седницама Већа катедре. У случају одсутности Шефа катедре, седницом руководи члан Већа из реда наставника, кога именује Шеф катедре, а о чему писмено обавештава и Директора Департмана за енергетику и топлотну технику и Декана Факултета техничких наука.

Мандат чланова Већа Катедре и председника Већа траје три године.

Седници Већа Катедре, по позиву Шефа катедре, могу присуствовати и друга лица која нису чланови Катедре.

 

Члан 3.

Веће катедре:

  1. предлаже избор и разрешење шефа катедре
  2. организује наставу из предмета које покрива
  3. предлаже формирање лабораторија
  4. бира и разрешава шефа лабораторије
  5. покреће поступке избора у звања за чланове Катедре
  6. предлаже формирање радних група у оквиру делатности рада и потреба катедре
  7. обавља друге функције дефинисане Статутом Факултета техничких наука (у даљем тексту: Статут), посебним актима Факултета техничких наука (у даљем тексту: Факултет), решењем директора Департмана за енергетику и топлотну технику (у даљем тексту: Департман).

 

Члан 4.

Начин рада Већа катедре уређује се Пословником.

Шеф Катедре води рачуна о примени овог Пословника.

 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 5.

Седницу Већа катедре сазива Шеф катедре:

–  кад оцени да је то потребно,

– кад сазивање Већа катедре захтева Декан Факултета техничких наука или Ректор Универзитета у Новом Саду.

 

Члан 6.

Седнице Већа катедре се сазивају телефонски, е-mail-ом, путем MS Teams платформе, или других платформи за online састанке. Материјал о свакој тачки дневног реда које ће се разматрати на седници могу бити припремљене у целини или у облику информације о чему одлучује Шеф катедре.

 

Члан 7.

У позиву за седницу Већа катедре мора да буде наведен дан, место и време одржавања седнице, као и предлог дневног реда, који саставља Шеф катедре. Позив за седницу мора благовремено бити послат свим члановима Већа катедре.

 

III ТОК СЕДНИЦЕ И НАЧИН РАДА

Члан 8.

По отварању седнице, Шеф катедре утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, односно више од половине укупног броја чланова Већа катедре. У случају да се утврди да седници не присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, седница се одлаже и заказује у другом термину.

 

Члан 9.

Након утврђивања присуства довољног броја чланова за пуноважно одлучивање, Веће катедре утврђује дневни ред на основу предлога достављеног у позиву за седницу.

Шеф катедре позива чланове Већа катедре да ставе евентуалне примедбе или предлоге за измену или допуну дневног реда.

Примедбе или предлоге за измену или допуну дневног реда Шеф катедре ставља пред Веће катедре на гласање. У случају да нема примедби или предлога за измену или допуну дневног реда, на гласање се ставља дневни ред достављен у позиву за седницу.

Према резултатима гласања се проглашава коначно утврђен дневни ред.

Члан 10.

Учесник у расправи треба да говори само о питању које је предмет расправе и то кратко и без понављања излагања која су већ изнета на седници. Ако се учесник у расправи удаљи од теме која се налази на дневном реду, Шеф катедре га опомиње, а уколико и даље настави да дискутује изван теме дневног реда, Шеф катедре му може одузети реч. По правилу, нико не може говорити о истом предмету расправе више од два пута, осим уз посебно одобрење Шефа катедре.

 

Члан 14.

Шеф катедре има право и дужност одржавања реда на седници. Он има право да опомене лице које повреди дисциплину за време седнице, а ако понови грешку да га удаљи са седнице.

 

Члан 15.

По завршеној расправи по свакој од тачака дневног реда, након што Шеф катедре утврди да се више нико не јавља за реч, приступа се доношењу одлуке, предлога или давања мишљења путем гласања.

 

Члан 16.

Гласање је по правилу јавно. Пре гласања Шеф катедре формулише предлог, а затим позива чланове да се изјасне ко је „ЗА“, а ко је „ПРОТИВ“ предлога, односно ко се уздржава од гласања. Чланови Катедре одлучују тајним гласањем када је то предвиђено Статутом Факултета или посебном одлуком. За спровођење тајног гласања Веће именује Комисију од три члана. Рад Комисије завршава се предајом гласачких листића и потписаног записника шефу Катедре. За доношење одлуке неопходна је већина од присутних чланова Већа катедре.

 

Члан 17.

Веће Катедре доноси одлуке, предлоге и даје мишљење о свим питањима из делокруга свог рада већином гласова од укупног броја чланова Већа Катедре.

 

Члан 18.

У случају истог броја гласова „ЗА“ и „ПРОТИВ“, гласање се може поновити. Ако се и након поновљеног гласања не постигне већина на истој седници, не може се даље изјашњавати о том предлогу, већ се он одлаже за наредну седницу.

 

Члан 19.

Одлуку, предлог и мишљење формулише шеф Катедре.

 

Члан 20.

Седница Већа Катедре траје док се расправа по дневном реду не заврши или док не истекне предвиђено време за седницу. Седницу закључује шеф Катедре након што је претходно утврдио да је расправа по дневном реду завршена. Ако расправа по дневном реду није завршена, а седница се прекине, одмах ће се утврдити дан и час наставка рада седнице. Чланови који нису присуствовали седници писмено се обавештавају о дану, месту и часу наставка прекинуте седнице.

 

Члан 21.

У случају спречености да седници присуствује, члан Већа Катедре је дужан да о томе обавести шефа или секретара Катедре.

 

Члан 22.

У изузетним случајевима, по одлуци шефа катедре, седница Већа катедре се може одржати телефонски, путем електронске поште, путем MS Teams платформе, или других платформи за online састанке.

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Измене и допуне овог Пословника може предложити сваки члан Већа катедре, уз образложење, о чему Веће одлучује на првој наредној седници.

Пословник се мења и допуњава на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

 

Члан 24.

Овај Пословник ступа на снагу од дана доношења.

Пословник се објављује на интернет презентацији катедре.

 

 

ШЕФ КАТЕДРЕ ЗА ТОПЛОТНУ ТЕХНИКУ

 

Ванр. Проф. др Александар Анђелковић