Laboratorija za mehaniku fluida, hidropneumatsku, gasnu i naftnu tehniku u sklopu je Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme Departmana za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U okviru laboratorije realizuju se sledeće aktivnosti:

• obrazovanja studenata Fakulteta tehničkih nauka, ali i drugih fakulteta u Srbiji (Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Tehnički fakultet u Zrenjaninu)

• izrade niza elaborata, studija, projekata i ekspertiza za potrebe privrede,

• izrade doktorskih disertacija, magistarskih radova i naučnih radova,

• eksperimentalnih istraživanja iz oblasti primenjene mehanike fluida i dr.

• merenja za potrebe privrede.

Aktivnosti u Laboratoriji realizuju zaposleni na Katedri za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme, a po potrebi i sa drugih katedri Fakulteta tehničkih nauka, ali i drugih fakulteta u Srbiji. Pored toga u Laboratoriji aktivnosti obavljaju i gostujući profesori, asistenti i studenti na razmeni, u okviru međunarodne saradnje.

Laboratorija raspolaže sledećom opremom:
• pumpno postrojenje sa dve centrifugalne pumpe
• ispitno postrojenje sa reverzibilnom pumpom – turbinom
• vazdušni tunel
• mernom opremom (manometri, termometri, anemometri, merila protoka)
• ispitni sto za manometre,
• uređaj za vizualizaciju strujanja,
• didaktičko sredstvo za ilustraciju statičkog, dinamičkog i totalnog pritiska,
• termo kupatilo,
• kompresorska stanica sa razvodom komprimovanog vazduha.

• Određivanje protoka vode preko Tomsonovog preliva;
• Kalibrisanje Venturijeve cevi za merenje protoka vode u postrojenju;
• Određivanje koeficijenta trenja prave cevne deonice;
• Određivanje koeficijenta lokalnog otpora ventila;
• Snimanje profila brzine na izlazu iz vazdušnog tunela
• Određivanje koeficijenta protoka Venturimetra na vazdušnom tunelu
• Određivanje koeficijenta protoka žaluzine
• Određivanje impulsne sile mlaza vode na ravnu ploču
• Ispitivanje karakteristika pumpi
• Određivanje Kv ventila
• merenje protoka vode ultrazvučnom metodom bez razaranja.

Za potrebe privrede na Katedri za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme obavljaju se:

• Istraživanja;
• Razvoj novih proizvoda;
• Transfer tehnologija;
• Merenja;
• Analize;
• Projektovanja;
• Pregled i izrada tehničke dokumentacije;
• Obuke;
• Veštačenja.