ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program Čiste energetske tehnologije je koncipiran kao interdisciplinaran studijski program, koga dominantno čine dve naučne oblasti, mašinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. U realizaciji navedenog interdisciplinarnog studijskog programa pored predmeta iz pomenute dve naučne oblasti, zastupljeni su i predmeti iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, opštih prirodnih disciplina i industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.

Čiste energetske tehnologije čine energetski efikasne tehnologije i tehnologije obnovljivih izvora energije, koje smanjuju korišćenje energije iz konvencionalnih izvora, odnosno iz fosilnih goriva. Rast energetske potrošnje u svim oblastima ljudske delatnosti, rast ljudske populacije, ograničena količina fosilnih goriva i značajan porast koncentracije gasova staklene bašte u atmosferi, nametnuli su potrebu traganja za novim energetskim tehnologijama, koje će biti efikasnije, i za novim vrstama energetskih izvora, koji će biti obnovljivi. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u svojoj primeni koriste vrlo različite tehnologije. Mere energetske efikasnosti se odnose na metode i sredstva za smanjenje potrošnje energije unapređenjem korišćenja uređaja, poboljšanjem servisa i održavanjem, zamenom sistema upravljanja itd. Najbolje dostupne energetske tehnologije predstavljaju tehnologije koje nude i najsavremenija rešenja za zaštitu životne sredine. Emisije nastale iz procesa ovih tehnologija su dovedene do minimuma. Najbolje dostupne tehnologije su definisane različitim protokolima Evropske unije i počele su da se primenjuju u našoj zemlji.

Čiste energetske tehnologije je program koji je nastao kao odgovor na potrebe tržišta i zahteva koje postavlja industrija, privreda i institucije.

Studijski program Čiste energetske tehnologije izvodi se na dva nivoa akademskih studija:

 • Osnovne akademske studije traju četiri godine, vrede 240 ESPB i nakon ovih studije stiče se zvanje diplomirani inženjer energetskih tehnologija.
 • Master akademske studije traju godinu dana, vrede 60 ESPB i nakon ovih studija stiče se zvanje master inženjer energetskih tehnologija.
KONCEPT PROGRAMA – OSNOVNE STUDIJE

Nastavni plan studijskog programa omogućava da student tokom prve godine osnovnih studija razvije društvenu svest o problemima životne sredine i energetike, razume procese i fenomene hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka, stekne osnovna znanja iz oblasti nauke o materijalima, reši jednostavnije elektrotehničke probleme, izradi tehnički crtež,  razume fizičke procese na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja i ovlada osnovnim tehnikama programiranja.

Nakon prve godine, student se detaljnije upoznaje sa metodama rešavanja problema konverzije energije, osnovnim konceptima mehanike fluida, primenom sredstava informacionih tehnologija u energetskom menadžmentu, metodama za dobijanje ekološki prihvatljivih materijala, osnovnim principa elektromehaničkog pretvaranja energije,  tipovima i procesima termoenergetskih postrojenja, teorijskim osnovama i principima projektovanja procesnih sistema.

Tokom treće godine student stiče znanje u oblasti matematičkog modelovanja i simulacije u domenu energetskih sistema; upoznaje se sa teorijskim i praktičnim osnovama analize i sinteze sistema automatskog upravljanja; ovladava znanjima, tehnikama i metodama realizacije energetskih pregleda u industriji i zgradarstvu; osposobljava se za rad na poslovima: konstruisanja, projektovanja, eksploatacije, inženjeringa i konsaltinga iz oblasti energetike; stiče znanja o preventivnim merama u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radnom mestu; osposobljava se da proračunava, koristi i projektuje postrojenja za konverziju obnovljivih izvora u električnu energiju; osposobljava se na poslovima organizovanja i rukovođenja procesa inženjeringa iz oblasti energetskih sistema; stiče teoretska i praktična znanja u oblastima merne i regulacione tehnike; stiče znanja o potencijalnim načinima upotrebe obnovljivih izvora energije kao i znanja u oblasti monitoringa životne sredine.

Na bazi prethodno stečenih znanja, završna godina studentu donosi mogućnost da uradi kompletan projekat idejnog rešenja male elektrane koja koristi bilo energiju vetra, sunca ili vode; da izračuna parametre matematičkog modela objekta upravljanja, da izabere odgovarajuće senzore, aktuatore i regulatore; da se pripremi za rad u projektnom birou, na poslovima projektovanja i izvođenja postorojenja termoenergetske i procesne opreme; da obavlja inženjerske proračune (ručno i uz korišćenje računara) najzastupljenijih aparata i uređaja u oblasti energetike i zaštite životne sredine;  da ovlada teorijskim i praktičnim znanjem o požarima i eksplozijama u industrijskim objektima; da stekne znanje za projektovanje i izvođenje instalacija i postrojenja iz oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije; da se bavi analizom, projektovanjem i optimizacijom rada postrojenja za tretman otpada; da se upozna sa principima funkcionisanja savremenih energetskih postrojenja i opravdanošću njihovog uvođenja; da kvantifikuje emisije zagađujućih materija i da ovlada metodama i opremom za njihovo smanjenje.

PROFESORI

Za realizaciju studijskog programa Čiste energetske tehnologije obezbeđeno je nastavno osoblje sa iskustvom u akademskom i poslovnom svetu, o čemu svedoči njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u različitim oblastima, kao i radovi objavljeni u prestižnim domaćim i inostranim časopisima. Naučne i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju obrazovno naučnom polju, vrsti i nivou zaduženja.

PRAKSE

Studijski program Čiste energetske tehnologije obezbeđuje obaveznu stručnu praksu na kojoj studenti imaju priliku da stečeno obrazovanje upotrebe na praktičan način. Istovremeno, time se pruža prilika da izgrade sopstvenu mrežu kontakata i već na studijama započnu svoju karijeru. Stručna praksa se realizuje u odgovarajućim naučno-istraživačkim ustanovama, u organizacijama za obavljanje inovacione aktivnosti, u organizacijama za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, u privrednim i industrijskim sistemima i javnim ustanovama.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Student nakon sticanja zvanja diplomiranog inženjera energetskih tehnologija stiče mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti:

 • obavljanje poslova energetskog menadžera (u sektoru industrije i zgradarstva),
 • u gradskim upravama,
 • u agencijama i preduzećima koja se bave energetikom,
 • u preduzećima i servisima koji se bave energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije,
 • u projektantskim biroima i konsultantskim preduzećima,
 • u preduzećima koja se bave prodajom i proizvodnjom energetskih tehnologija i drugo.

ZAŠTO ČET?

U vremenu traganja za putevima dostizanja održivog društvenog razvoja kao i povećanja energetske efikasnosti u svim sektorima izražena je težnja i potreba integrisanja raznih specijalnih znanja. Studijski program Čiste energetske tehnologije nudi upravo takvu integraciju i obrazovanog inženjera kakvog novo tržište sve više zahteva. Osim toga, navedeni studijski program karakteriše sledeće:

 • razvijanje talenta, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta,
 • razvijanje sposobnosti studenata za timski rad,
 • nudi studentima posebna znanja iz oblasti energetskog inženjerstva i zaštite životne sredine,
 • studenti su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse,
 • studenti stiču temeljno poznavanje i razumevanje disciplina svih odgovarajućih struka, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,
 • studenti stiču znanje kako da ekonomično koriste raspoložive prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja,
 • studenti stiču opšte i predmetno specifične sposobnosti: primenu koncepta najboljih raspoloživih tehnika (BAT), poboljšanje industrijskih procesa u cilju smanjenja energetskog intenziteta i zaštite životne sredine, uvođenje savremenih energetskih tehnologija; primenu energetski efikasne opreme u stambenim i javnim zgradama (efikasno osvetljenje, grejanje i hlađenje); izradu analitičkih dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine; da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate rada,
 • usaglašen je sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja,
 • ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora,
 • individualni pristup i mentorski rad profesora.

MASTER STUDIJE – ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE 

O PROGRAMU

Master akademske studije Čiste energetske tehnologije predstavljaju logički nastavak istoimenih osnovnih akademskih studija. Konkretno, ovaj studijski program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz energetskih tehnologija, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za primenu savremenih energetskih sistema, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti, da neizostavno simultano ostvare uslove minimalnog uticaja energetskih procesa na životnu sredinu i da tokom studija programa budu uvedeni u istraživački rad.

Master studijski program Čiste energetske tehnologije obuhvata predmete većinom sa dva Departmana Fakulteta tehničkih nauka: Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Departmana za energetiku i procesnu tehniku.

KOME JE NAMENJEN?

Ovaj master akademski program namenjen je diplomiranim studentima Čistih energetskih tehnologija i srodnih studijskih programa koji stečeno znanje na osnovnim studijama žele da obogate savremenim kompetencijama iz navedene oblasti.

Završetkom studija student stiče akademski naziv: master inženjer energetskih tehnologija. Kandidat da bi se upisao mora da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije, odgovarajućeg smera, koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB. Studijski program master akademskih studija Čistih energetskih tehnologija traje jednu godinu i vrednuje se sa 60 ESPB.

Prilikom upisa svakom studentu određuje se savetnik koji ga usmerava, shodno interesovanjima studenta, kao i koje predmete sa izbornih pozicija da odabere. Osim nastave u učionicama, organizuju se i stručne ekskurzije, prilikom kojih se posećuju karakteristični objekti, fabrike, sajmovi, itd.

ŠTA DOBIJAM?

Nakon uspešno završenih master studija, uz zvanje master inženjer energetskih tehnologija stičete:

 • znanja za izradu elaborata, studija, idejnih i glavnih projekata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine,
 • znanja i metode za razumevanje energetskih tokova i funkcionalnih dešavanja u termoenergetskim sistemima i zgradarstvu; za analizu troškova energije i identifikaciju potencijalnih mesta za njihovo smanjenje i kontrolu,
 • znanja da odaberete adekvatne softverske alate u domenu čistih energetskih tehnologija i da ih koristite,
 • osnovna znanja iz savremene organizacije i načina funkcionisanja deregulisane elektroprivrede u svetu, Evropskoj uniji, regionu u okruženju i Republici Srbiji,
 • savremena znanja o konkretnim vrstama novih materijala, njihovim relevantnim karakteristikama i mogućnostima njihovih primena u energetici,
 • teoretska i praktična znanja o tehnologijama skladištenja energije,
 • znanje o mehanizmima politike na nacionalnom i lokalnom nivou i njihov značaj za racionalno korišćenje energije i kontrolu klimatskih promena,
 • znanja i veštine za pripremu organizacije za sertifikaciju sistema energetskog menadžmenta i upravljanje životnom sredinom.