Struktura

Nikola Milivojević

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad

Telefon:  +381 21 485 2414

Fax:         +381 21 6350 775

Internet stranica:    www.dept.uns.ac.rs

E-mail:                  nikola.milivojevic@uns.ac.rs   

PROGRAMSKI ODBOR FORUMA

Dr Tihomir Simić Predsedavajući Foruma
Ivo Vajgl Kopredsedavajući Foruma, INEA – Institut za evropske poslove, Diseldorf, Nemačka
Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Srđan Kolaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Predrag Stefanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Boško Vučurević Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Dr Miroslav Kljajić, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR FORUMA

Dr Branka Gvozdenac Urošević, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Nikola Milivojević, master inž. maš. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Monika Protić Autonomna Pokrajina Vojvodine, Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Zoran Trpovski Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Miroslava Katić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR FORUMA

Prof. dr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Mirko Stojiljković, v. prof. Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Mirjana Stamenić, v. prof. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Prof. dr Predrag Stefanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Nikola Milivojević, master inž. maš. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Pul foruma

Privredna komora Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 4803 700; http://www.pkv.rs/

BK Tesla d.o.o.

Terazije 28, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 4141 050; http://www.bktesla.rs/

EPS Distribucija d.o.o.

Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3616 706; http://www.epsdistribucija.rs/

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, IMP AUTOMATIKA d.o.o.

Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2771 017; http://www.pupin.rs/organizacija-imp/imp-automatika/

SAGA d.o.o.

Milentija Popovića 9, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 3108 500; http://www.saga.rs/

INTEKOM d.o.o.
Španskih boraca 10/8, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 311 10 17, sasa.nikolic@intekom.rs

ION Solutions

Heroja Pinkija 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 47 544 24; http://ionsolutions.net/

TotalObserver

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 300 11 60; http://www.totalobserver.com

VODAVODA d.o.o.

Gornja Toplica bb, 14242 Mionica, Srbija

info@arteska.com; http://www.vodavoda.com/

U prostorijama Skupštine AP Vojvodine i Privredne komore Vojvodine 26. i 27. septembra, održaće se XVI Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „PERSPEKTIVE PRIVREDNOG RAZVOJA KROZ PODRŠKU SEKTORU ENERGETIKE“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. 

 

Prvu informaciju o skupu i poziv na učešće možete preuzeti  ovde

Drugu informaciju o skupu i preliminarni program možete preuzeti  ovde

Prezentacije 1. dana Foruma možete preuzeti ovde

Prezentacije 2. dana Foruma možete preuzeti ovde

Proširene apstrakte radova možete preuzeti ovde

Fotografije sa 1. dana Foruma možete preuzeti ovde

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

 

Nakon šesnaest, gotovo uzastopnih Međunarodnih foruma o čistim energetskim tehnologijama usledila je jednogodišnja pauza zbog pandemije (Forum 2020. godine nije održan), naš intenzivni dugogodišnji zajednički  rad je dao očekivane efekte. Sada, kada šaljemo ovu prvu informaciju, iskreno se nadamo da ćemo 26. i 27. septembra moći da delujemo u duhu naslova ovogodišnjeg foruma: „PERSPEKTIVE PRIVREDNOG RAZVOJA KROZ PODRŠKU SEKTORU ENERGETIKE” ”. Ovaj skup je prošle godine bio jedan od prvih koji se održao u periodu kulminacije globalne energetske krize i prvi koji je ponudio održiva rešenja i nove ideje, sa takvom praksom i ove godine nastavljamo.

 

Nakon već sedam godina dodele priznanja međunarodnog  priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije izvedene projekte u oblasti energetike, nastavljamo sa prepoznavanjem zaslužnih pojedinca za razvoj naučno-stručne misli u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Uprkos prethodnoj pandemiji i aktuelnoj narastajućoj krizi, aktivnosti nisu zamrle i sve se intenzivnije i kreativnije sprovode u otežanim uslovima. Sada je trenutak kada treba da u potpunosti utvrdimo planove daljeg razvoja naše energetike i razmotrimo sve mogućnosti supstitucije tradicionalnih modela i dodatne diversifikacije u energetici.

 

Duži period Republika Srbija ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura, koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom. Gotovo identični procesi se dešavaju i u zemljama regiona Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu da niko na ovom prostoru ne može da dozvoli svoju pasivnost, niti da postane izolovano energetsko ostrvo. Izmenom i dopunom neke zakonske regulative nagoveštava se veoma značajan proces decentralizacije energetske proizvodnje i aktiviranja privatne inicijative na izgradnji malih postrojenja za proizvodnju električne energije, ali i aktivno učešće države u povećanju energetske efikasnosti u zgradarstvu. To su teme koje svakako želimo da u potpunosti elaboriramo i damo svoj doprinos unapređenju efekata primene mera za povećanje energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije. Posebno je bilo interesantno naše prošlogodišnje pokretanje i otvaranje društvenog i stručnog dijaloga na temu upotrebe nuklearne energije u novim tehnološkim rešenjima, kao potencijala za trajnu supstituciju fosilnih izvora energije. Sve su to koraci koji vode ka dekarbonizovanom društvu i stabilnosti u energetskom snabdevanju..

 

Opredeljenje Programskog odbora XVI Foruma (pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i u koorganizaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Privrednom komorom Vojvodine) jeste da ovogodišnji fokus ispolji na što je promenjivijoj identifikaciji konkretnih procesa i projekata i njihovog unapređenja u samom privrednom delu energetskog sektora, kroz primenu novih tehnologija i rešenja. Sve to sigurno vodi ka postizanju postavljenih zajedničkih evropskih ciljeva. Ti ciljevi su jasno iskazani u EU energetskoj mapi puta 2050, koja nudi veoma inovativan pristup u postizanju konačnih ciljeva i smelom kvantifikovanju tih ciljeva uz projekciju u sadašnjost, sa namerom da se sagledaju celokupne potrebe promena ekonomskog i društvenog sistema koje će nas odvesti do tih ciljeva. Takav pristup zahteva veoma dinamične i fleksibilne energetske politike svih koji žele da pripadaju korpusu uspešnih nacija. Osim toga za uspeh su presudni dobro kontrolisani mehanizmi nadzora realizacije tih politika. To su preduslovi dinamičke promene politika i stvaranja novog kvaliteta koji se ogleda u stalnim promenama i prilagođavanjima kriznom  okruženju.

Naša je zajednička vizija da ovogodišnji dvodnevni rad Foruma, predlozima dodatnog privrednog doprinosa energetskog sektora, primenom novih tehnoloških rešenja i dostignuća naučnih i stručnih radova, treba da podstakne kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, i poveća saradnju i razvoj energetike u zemljama regiona i usmeravanje naše budućnosti ka visokim ciljevima EU energetske mape puta 2050.

 

Prvi dan Foruma biće, osim plenarne sednice na kojoj će se obratiti najviši zvaničnici države domaćina i ugledni gosti iz inostranstva, posvećen razmatranju i aktualizaciji potrebnih aktivnosti u procesu ostvarivanja usvojene energetske strategije, ali i ukazivanju na neophodne promene u uslovima novog  „normalnog“ stanja koje je pred nama.

 

Takođe, prilikom svečanog otvaranja Foruma biće dodeljena priznanja „TOP ENERGY 2023“, za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope, kao i zaslužnim pojedincima, u protekloj godini. U svim radnim sesijama, nakon prezentacija, biće otvorene panel-diskusije, koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju energetskog sektora u Srbiji i regionu do 2050. godine.

 

Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kroz tematsku sesiju REALIZOVANI PROJEKTI U OBLASTI ENERGETIKE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UPRAVLJANJA ENERGIJOM.

 

I ove godine ćemo štampati specijalno izdanje EKOlista u kojem će,  osim opštih informacija, biti publikovano i nekoliko radova po pozivu. Ti radovi će biti dostupni u elektronskoj formi kao dodatak.

 

Pozivamo Vas da učestvujete na ovogodišnjem XVI Forumu „PERSPEKTIVE PRIVREDNOG RAZVOJA KROZ PODRŠKU SEKTORU ENERGETIKE” i date svoj doprinos u kreiranju vizije energetske budućnosti, kao i realizaciji poslovnih projekata i jačanju međusobnih odnosa i energetske bezbednosti Republike Srbije i zemalja jugoistočne Evrope.

 

S poštovanjem,

Dr Tihomir Simić                                                                                                                                                                                      Ivo Vajgl

Predsedavajući Foruma                                                                                                                                            Kopredsedavajući Foruma

                                                                                                                      jun, 2023. godine

POKROVITELJ FORUMA

FORUM ORGANIZUJU

KOORGANIZATORI FORUMA

 MEDIJSKI PARTNERI FORUMA