Struktura

Damir Đaković

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad

Telefon:   +381 21 4852 400

Fax:         +381 21 6350 775

Internet stranica:    www.dept.uns.ac.rs

E-mail:                     djakovic@uns.ac.rs

PROGRAMSKI ODBOR FORUMA

Dr Tihomir Simić Predsedavajući Foruma
Ivo Vajgl Kopredsedavajući Foruma, INEA – Institut za evropske poslove, Diseldorf, Nemačka
Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Rade Doroslovački Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Milan Radovanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Boško Vučurević Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Miroslav Kljajić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR FORUMA

Marijana Cupać, mast.inž.menadžm. Izvršni direktor Foruma
Vanr. prof. dr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Aleksandar Anđelković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Jovan Vujičić Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR FORUMA

Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Velimir Čongradac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu – ION Solutions, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Mirko Stojiljković Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Vanr. prof. dr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Siniša Bikić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Mirjana Stamenić Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Pul foruma

BK Group – DANA Holdings

​​Office 165/2, Mstislavtsa st. 4, ​220114 Minsk, ​Belarus

​+37 51 72 69 32 60; ​​http://www.​​dana-holdings.com/

EPS Distribucija d.o.o.

Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3616 706; http://www.epsdistribucija.rs/

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, IMP AUTOMATIKA d.o.o.

Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2771 017; http://www.pupin.rs/organizacija-imp/imp-automatika/

Društvo KGH

Kneza Miloša 7a/II 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3230 041;

http://www.kgh-drustvo.rs

SAGA d.o.o.

Bul. Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 3108 500; http://www.saga.rs/

INTEKOM d.o.o.
Španskih boraca 10/8, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 311 10 17, sasa.nikolic@intekom.rs

ION Solutions

Heroja Pinkija 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 47 544 24; http://ionsolutions.net/

TotalObserver

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 300 11 60; http://www.totalobserver.com

VODAVODA d.o.o.

Gornja Toplica bb, 14242 Mionica, Srbija

info@arteska.com; http://www.vodavoda.com/

COTTON Novi Sad

Dunavska 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 528 623; http://www.cotton.rs/

U Kongresnom centru Master Novosadskog sajma 29. i 30. oktobra, održaće se XIII Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „Energetska digitalna perspektiva Srbije“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. Tokom dva dana održavanja foruma akcenat će biti stavljen na  konkretne energetske procese, njihovo unapređenje i zajedničke ciljeve u ovoj oblasti do 2020. godine.

 

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

Nalazimo se u trinaestoj godini rada Međunarodnog foruma o čistim energetskim tehnologijama (Forum), koji će se ove godine održati 29-30. oktobra pod nazivom „ENERGETSKA DIGITALNA PERSPEKTIVA SRBIJE“. Nakon tri godine dodele priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije izvedene projekte u oblasti energetike u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, obavezni smo da i ove godine istaknemo najbolje digitalno integrisane i realizovane projekte i omogućimo postizanje višeg kvaliteta događaja i širi obuhvat njegovog programskog koncepta.

Duži period Republika Srbija ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura, koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom. Gotovo identični procesi se dešavaju i u zemljama regiona Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu da niko na ovom prostoru ne može dozvoliti svoju pasivnost, niti da postane izolovano energetsko ostrvo. Otvaranje procesa opšte nacionalne digitalizacije u Republici Srbiji, nameće nam obavezu da osloncem na domaće i regionalne projekte, kao i kroz sinergiju dugoročnih zajedničkih interesa u postizanju energetske bezbednosti kao osnove održivog razvoja, stavimo u prvi plan ostvarenje najvažnijeg principa održivog razvoja – energija i digitalizacija za sve!

Opredeljenje Programskog odbora XIII Foruma, da se u trinaestoj godini njegovog postojanja i delovanja pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i sa koorganizatorima
Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Privrednom komorom Vojvodine, ovogodišnji fokus Republike Srbije i zemalja regiona ispolji na što je moguće primenjivijoj identifikaciji konkretnih procesa i projekata i njihovog energetskog unapređenja kroz primenu novih digitalnih tehnologija i rešenja, kao načinom za postizanje postavljenih zajedničkih evropskih ciljeva. Do sada smo dograđivali planove energetskog razvoja na horizontu do 2020. godine, koja je već pred nama, a sada ćemo pokušati da stavimo sopstvene potencijale u kontekst predviđanja strateških ciljeva do 2050. godine. EU energetska mapa puta 2050, nudi vrlo inovativan pristup u postizanju konačnih ciljeva i pogled iz budućnosti u sadašnjost, sa namerom da se sagledaju potrebe promena ekonomskog i društvenog sistema koje će nas odvesti do željenih ciljeva. Takav pristup zahteva vrlo dinamične i fleksibilne energetske politike, kao i druge politike spregnute sa njom, svih onih koji žele da pripadaju korpusu uspešnih nacija budućnosti, ali i posebno dobro kontrolisane mehanizme nadzora realizacije tih politika. Digitalizacija danas omogućuje promenu procedure realizacije svih politika i ostvarivanje njihovog pouzdanog i efikasnog nadzora. Sve su to preduslovi dinamičke promene politika i stvaranje novog kvaliteta koji se ogleda u stalnim promenama i prilagođavanjima okruženju.

Naša je zajednička vizija da ovogodišnji dvodnevni rad Foruma, kredibilitetom budućih prezentovanih koncepata, tehnoloških rešenja i naučnih radova, treba da podstakne kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, dodatno pokrene saradnju i razvoj energetike i digitalizacije u zemljama regiona i usmeravanje naše budućnosti ka visokim ciljevima EU energetske mape puta 2050.

Prvi dan Foruma biće, pored plenarne sednice na kojoj će se obratiti najviši zvaničnici države domaćina i ugledni gosti iz inostranstva, posvećen razmatranju i aktuelizaciji potrebnih aktivnosti u procesu ostvarivanja usvojene energetske strategije pod nazivom „ENERGETSKA DIGITALNA PERSPEKTIVA SRBIJE“, kao i postignutih rezultata u odnosu na postavljene ciljeve energetske politike, nacionalne digitalizacije i održivog razvoja Republike Srbije, kao i najave velikih nacionalnih projekta koji će nas kvalifikovati za bolju i pametniju budućnost.

Sastavni deo treće i četvrte industrijske revolucije, koju živimo, su pametni gradovi i digitalne infrastrukture. Međutim, transformacija i digitalizacija gradova je vrlo spora jer je proces promena vrlo složen, a najveća prepreka su ljudi koji su po prirodi stvari nespremni za promene. Pozitivne promene u nekim velikim gradovima daju za pravo verovanju da su takve pozitivne promene moguće i ekonomski opravdane i da je moguće gradove i zgrade posmatrati, ne kao potrošače energije, već i kao proizvođače.

Na pimeru projekata u realizaciji jedne od 100 najuspešnijih svetskih kompanija na World Finance List-i DANA HOLDINGS Company, biće predstavljeni evroazijski mega projekti, koji u sebi sadrže sve elemente najnovijih digitalnih tehnoloških dostignuća i ispunjavaju sve kriterijume koje zahtevaju pametni gradovi. U tom projektu i prezentaciji čiji je koautor kompanija BK TESLA d.o.o. Srbija, kao partneri učestvuju i najpoznatije svetske kompanije.

Takođe, prilikom svečanog otvaranja Foruma biće dodeljena priznanja „TOP ENERGY 2019“, za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope u protekloj godini. Istovremeno, biće sagledana iskustva zemalja regiona i EU, kroz učešće referentnih predstavnika država učesnica i evropskih regija i prezentacijama radova po pozivu, na teme „NOVE DIGITALNE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE“ i „UPRAVLJANJE PAMETNIM URBANIM SISTEMIMA I DIGITALNIM INFRASTRUKTURAMA“. U svim radnim sesijama, nakon prezentacija, biće otvorene panel diskusije, koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju digitalizovanog energetskog sektora u Srbiji i regionu do 2050. godine.

Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kroz tematske sesije „REALIZOVANI PROJEKTI U OBLASTI ENERGETSKE I DIGITALNE INTEGRACIJE, OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UPRAVLJANJA ENERGIJOM“ i „DOMAĆE I MEĐUNARODNO PARTNERSTVO – PREDSTAVLJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA I MOGUĆNOSTI SARADNJE“.

Pozivamo Vas, da učestvujete na ovogodišnjem XIII Forumu „ENERGETSKA DIGITALNA PERSPEKTIVA SRBIJE“ i date svoj doprinos u kreiranju vizije digitalne energetske budućnosti, kao i realizaciji poslovnih projekata i jačanju međusobnih odnosa i energetske bezbednosti Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope.

S poštovanjem,
Dr Tihomir Simić                                                                                                                                                                                      Ivo Vajgl
Predsedavajući Foruma                                                                                                                                            Kopredsedavajući Foruma

                                                                                                                      Jun, 2019. godine

POKROVITELJ FORUMA

FORUM ORGANIZUJU

Fakultet tehničkih nauka

KOORGANIZATORI FORUMA

 MEDIJSKI PARTNERI FORUMA