Mogućnost obavljanja stručne prakse u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada

Mogućnost obavljanja stručne prakse u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada

Drage kolege,

Postoje dve otvorene pozicije za obavljanje stručne prakse u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada.  Za potrebe konkurisanja neophodno je da potencijalni kandidat bude prijavljen  na Nacionalnoj službi za zapošlјavanje u Novom Sadu i da nema prethodno radno iskustvo.

Iznos naknade bi bio 50.000 dinara u narednih godinu dana.

Zaposleni bi radio u novoformiranoj kancelariji EE Info centar gde bi se davale informacije građanima o mogućim merama energetske efikasnosti, saveti za uštedu energije i podaci o subvencijama Grada Novog Sada za ove namene.

Rok za prijavu na konkurs je 19. april.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se profesoru dr Aleksandru Anđelkoviću putem mejla na aleksa@uns.ac.rs

U nastavku su detaljnije informacije u vezi sa javnim pozivom i programom.

I OPIS MERE

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse se finansira od 6 do 12 meseci za ukupno 88 nezaposlenih lica i to: za 63 lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje šesti nivo kvalifikacija i 240 ESPB), za 15 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (šesti nivo kvalifikacija i/ili 180 ESPB) i za 10 lica sa srednjom stručnom spremom, i namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposoblјavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse Grad Novi Sad finansira:

 1. angažovanim licima novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
 • 40.000,00 dinara (u iznos novčane pomoći uklјučeni su i troškovi prevoza) za lica sa srednjom stručnom spremom,
 • 45.000,00 dinara (u iznos novčane pomoći uklјučeni su i troškovi prevoza) za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (šesti nivo kvalifikacija i/ili 180 ESPB) i
 • 50.000,00 dinara (u iznos novčane pomoći uklјučeni su i troškovi prevoza) za lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje šesti nivo kvalifikacija i 240 ESPB)
 1. doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3. nakon završetka programa stručne prakse troškove polaganja stručnog ispita u visini 10.000,00

III USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da u APR-u ima registrovano sedište ili organizacionu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada u kojoj se angažuju nezaposlena lica,
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje; da je opttttim ili posebnim zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavlјanja pripravničkog staža odnosno polaganja stručnog ispita ili opisom poslova ukoliko u skladu sa zakonom poslodavac nema obavezu donošenja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Gradu i Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • da ima najmanje jedno zaposleno lice (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavlјeno na obavezno socijalno osiguranje); da ima kadrovske kapacitete za stručno osposoblјavanje lica, odnosno ima zaposlenog ili na drugi način angažovanog mentora koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i lice na stručnom osposoblјavanju i, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:
 • ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i lice koje se osposoblјava,
 • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci,
 • da osposoblјava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe u Novom Sadu koje:
 • ima stepen obrazovanja koje se finansira po Javnom pozivu,
 • nema radnog iskustva u struci (pod radnim iskustvom smatra se i radno iskustvo stečeno volontiranjem).

* Izuzetno, ukoliko nakon raspodele raspoloživih sredstava za sprovođenje programa stručne prakse preoetane slobodnih sredstava, ista se mogu odobriti i za finansiranje stručnog osposoblјavanja lica koja imaju nedovolјno radnog iskustva za polaganje stručnog ispita, pri čemu će prednost imati lica sa manje radnog iskustva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu (Obrazac zahteva se može preuzeti sa sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs  i sajta Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili dobiti u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje – Filijala Novi Sad);
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlјa izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o formiranju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa ukoliko je podnosilac zahteva registrovan kao subjekat socijalnog preduzetništva;
 • izvod iz zakona ili izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavlјanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili opisom poslova ukoliko u skladu sa zakonom poslodavac nema obavezu donošenja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova; program stručnog osposoblјavanja;
 • dokaz o angažovanju mentora kod podnosioca zahteva (ugovor o delu, ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i sl.);
 • dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.),
 • Jedan poslodavac može da učestvuje samo sa jednom prijavom.
 • Proveru ispunjenosti uslova vrši Nacionalna služba uvidom u podatke o kojima se vodi službena evidencija.
 • Grad i Nacionalna služba zadržavaju pravo da traže i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

IV DONOŠENјE ODLUKE

 • Odluku o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini, na predlog Komisije za realizaciju mera zapošlјavanja iz Akcionog plana zapošlјavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu (u dalјem tekstu: Komisija), donosi načelnik Gradske uprave za privredu.
 • Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.
 • Nacionalna služba za zapošlјavanje – Filijala Novi Sad proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilјu provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.
 • Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavlјanja delatnosti poslodavca, prethodno korišćena sredstva Grada po programu stručne prakse i procena važnosti podnetog zahteva za lokalno tržište rada i ekonomski razvoj Grada.
 • Na osnovu kriterijuma, bodova i ispunjenosti uslova utvrđenih Javnim pozivom, Komisija utvrđuje Bodovnu listu sa predlogom broja odobrenih lica (u dalјem tekstu: Bodovna lista) u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 • Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim ukupnim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučuje se po redosledu podnošenja zahteva.
 • Bodovna lista se objavlјuje na internet prezentacijama Grada i Gradske uprave, kao i na oglasnoj tabli u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110a, Novi Sad.
 • Privredni subjekti imaju pravo prigovora na Bodovnu listu u roku od 3 radna dana od dana njenog objavlјivanja.
 • Odluku o prigovoru, Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema prigovora.
 • Ukoliko, nakon donošenja Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini, a pre početka realizacije programa stručne prakse, neki od poslodavaca, kome je odobreno sprovođenje programa stručne prakse, odustane od podnetog zahteva, sprovođenje programa stručne prakse odobriće se sledećem poslodavcu sa konačne bodovne liste koji ispunjava uslove javnog poziva.

V ZAKLjUČIVANјE UGOVORA

 • Na osnovu Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini, Gradska uprava za privredu, Nacionalna služba za zapošlјavanje – Filijala Novi Sad i poslodavac kojem se odobri stručno osposoblјavanje, zaklјučiće ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u realizaciji mere.
 • U cilјu zaklјučivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposoblјavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.
 • Nakon zaklјučivanja utovora sa poslodavcem, Gradska uprava za privredu, Nacionalna služba za zapošlјavanje – Filijala Novi Sad i lice na stručnoj praksi zaklјučuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
 • Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

 • stručno osposoblјava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
 • osposobi nezaposleno lice za samoetalan rad u struci, u skladu sa zakonom,
 • dostavlјa Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • dostavi Nacionalnoj službi izveštaj o obavlјenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • organizuje licu polaganje stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o
 • osposoblјavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
 • izda licu potvrdu o obavlјenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ispitu;
 • omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
 • U slučaju prekida stručnog osposoblјavanja nezaposlenog lica, poslodavac može da, u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposoblјavanja, izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem koje ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom, uvećanim za period sprovedene zamene.