Tašin dr Slobodan

Tašin dr Slobodan

Docent

Kabinet 912
FTN - Kula
Tel.: 021/485-2404

Biografija

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek, upisao školske 1986/87 god., diplomirao 25.10.1991. na smeru Mehanika i mašinske konstrukcije (9,19). Zaposlio se na FTN u Novom Sadu, 3.02.1992 god., kao asistent pripravnik na Katedri za hidropneumatske sisteme. Školske 1992/93 upisao poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Primenjena mehanika fluida. Magistrirao 30.05.1997. i stekao titulu magistra tehničkih nauka u oblasti mašinstva. Na FTN, držao računske i laboratorijske vežbe iz predmeta Strujne mašine, Pumpe i ventilatori, Pumpe, ventilatori i kompresori, Hidropneumatski sistemi, Strujanje u cevnim mrežama, Rasprostiranje poremećaja, Projektovanje sistema zaštite kao i iz predmeta Hidropneumatika poljoprivrednih mašina na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno radio na razvoju novih proizvoda, izradi tehničke dokumentacije za nove proizvode, i izradi i reviziji projekata iz oblasti hidropneumatske tehnike. Položen stručni ispit iz oblasti mašinstva. Član Inženjerske komore Srbije i Udruženja sudskih veštaka “Vojvodina”, Novi Sad.

 

TOP