Bikić dr Siniša

Bikić dr Siniša

Vanredni profesor

Kabinet 131
FTN - Mašinski institut
Tel.: 021/485-2397

Biografija

Siniša Bikić rođen je 28.05.1979. godine u Kikindi gde je završio osnovnu školu “Žarko Zrenjanin“ i srednju tehničku školu „Mihajlo Pupin“. Školske 1998/99 upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i na njemu završava sve stepene visokoškolskog obrazovanja:

  1. Diplomirao je 2003. godine na Odseku za energetiku i procesnu tehniku sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,39 (naslov rada: „Teorijske podloge i eksperimentalna ispitivanja parovodenog injektora“);
  2. Magistrirao je 2007. godine na studijskom programu Mehanika fluida sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,83 (naslov teze: “Baždarenje mernih sistema za kontinualno merenje protoka otpadnih voda”) i
  3. Doktorirao je 2013. godine (naslov disertacije: „Razvoj metode merenja protoka vazduha pomoću regulacione žaluzine”).

Na Fakultetu tehničkih nauka zaposlen je kao docent za užu naučnu oblast mehanika fluida, pneumatika i hidraulika. Predmet naučnog i stručnog interesovanja su mu: primenjena mehanika fluida, računarska dinamika fluida i gasna i naftna tehnika. Autor je ili koautor pedeset radova objavljenih na domaćim i stranim konferencijama i časopisima. Odgovorni je projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Govori engleski jezik, a služi se nemačkim i slovenačkim jezikom.

Events

ID Event Name Duration Start Date
Poziv na učešće u CFD radionici 3 Hours 29.03.2018.
TOP