IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

PROFESOR DR MILAN DIMIĆ (1941-2018)

Profesor dr Milan Dimić je rođen 17. novembra 1941. godine u Sisku, SR Hrvatska. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Školske 1960. bio je među prvom generacijom studenata upisanom na Mašinski fakultet u Novom Sadu. Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u Industriji mašina „Pobeda” Novom Sadu, na radnom mestu inženjera za energetiku u pogonu održavanja.

Nakon odsluženja vojnog roka postavljen je za stalnog asistenta za predmet Tehnološki aparati i uređaji na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu od 1967. godine. Tokom 1972. je izabran za stalnog docenta za pomenuti predmet, 1984. za vanrednog, a 1985. za redovnog profesora za predmete Tehnološki aparati i Procesne operacije. Tokom godina držao je nastavu iz više predmeta, od kojih je većinu uveo i u potpunosti formirao ili inicijalno osmislio. Među njima su kursevi iz sledećih predmeta: Prenos mase, Osnovi procesne tehnike, Toplotni i procesni aparati, Procesno inženjerstvo, Procesni aparati za zaštitu okoline, Rasprostiranje poremećaja, Procesni i energetski sistemi i postrojenja, Tehnika sušenja…

Na Fakultetu tehničkih nauka je radio do 2009. godine kada se penzionisao. Iza sebe je ostavio suprugu, kćerku i unuku.

U nastavnom radu profesor Dimić je prošao kroz sve faze nastave na Univerzitetu gde je odigrao ključnu ulogu u osnivanju i razvoju Procesne tehnike u Novom Sadu. Napisao je dve veoma značajne fakultetske knjige:

  1. Kriterijalne jednačine za konvektivni prelaz toplote i materije, Mašinski fakultet Novi Sad, 1973.
  2. Tehnološki aparati i uređaji, FTN Novi Sad, 1979.

Jedan deo materijala je ostao u formi zapisa i skripti koje se i danas koriste na departmanu. Njegove najznačajnije naučne radove su citirali i neki od najozbiljnijih naučnika tog vremena.

Bio je neobično svestran čovek, a to se odrazilo i na njegovo izuzetno veliko, veoma raznoliko i nesebično angažovanje na društvenim zadacima na poslovima i najodgovornijim funkcijama na Fakultetu, Univerzitetu, Privrednoj komori i Samoupravnoj interesnoj zajednici za naučni rad Vojvodine, zatim učešću u poslovima koordinacije naučne i privredne saradnje u Srbiji i Jugoslaviji, kao i predstavljanju Jugoslavije u međunarodnoj saradnji. Bio je dugogodišnji šef Katedre za procesnu tehniku, kao i direktor tadašnjeg Instituta za strujnu, procesnu i toplotnu tehniku, a zauzimao je važne pozicije i u predsedništvu Privredne komore Vojvodine, Savetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i funkcije u organima pokrajinske vlasti.

Profesor dr Milan Dimić je preminuo 10. aprila 2018.