Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Vreme i mesto održavanja:

24. i 25. novembra 2016. godine

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, 21000 Novi Sad – Trg. Dositeja Obradovića 6.,

Svečana sala Fakulteta

>>> Detaljnije o kursu


Program dvodnevnog kursa

Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 / Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere

I dan – četvrtak 24.11.2016.

830 – 900 Prijavljivanje polaznika obuke
900 – 1000 UVOD– Šta donose novi standardi ISO 9001:2015 i ISO 14001 u odnosu naISO 9001:2008 i ISO 14001:2004- Suština promena;- Šta mora, a šta ne mora;- Koliko vremena imamo za prilagođavanje;- Kako prilagoditi postojeće sisteme menadžmenta (praksa i dokumentacija) 60’
1000 – 1015 Pauza 15’
1015 – 1145 Tačka 4: Kontekst organizacije4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta4.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana4.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom4.4 Sistem menadžmenta (QMS i EMS) i njegovi procesiTačka 5: Liderstvo5.1 Liderstvo i posvećenost

5.2 Politika (QMS i EMS)

5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

NEDOUMICE – značenje pojmova

90’
1145 – 1215 Pauza, ketering, osvežavajuća pića 30’
1215 – 1335 Tačka 6: Planiranje 6.1 Mere koje se odnose na rizike – Aspekti životne sredine, obaveze za usklađenost (EMS)6.2 Ciljevi kvaliteta/životne sredine i planiranje njihovog ostvarivanja6.3 Planiranje izmena / meraTačka 7: Podrška7.1 Resursi (Ljudi, Infrastruktura, Okruženje, Praćenje i merenje, Znanje organizacije)7.2 Kompetentnost7.3 Svest

7.4 Komuniciranje

7.5 Dokumentovane informacije

80’
1335 – 1350 Pauza 15’

 

1350 – 1500 Prilaz softverskog rešenja za upravljanje integrisanim sistemima menadžmenta:

  • Opšti prikaz softvera
  • SWOT analiza
  • Analliza rizika
  • Aspekti životne sredine
70’
Ukupno 6h 360’

 

II dan – petak 25.11.2016.

 

830 – 1010 Tačka 8: Realizacija operativnih aktivnosti8.1 Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti8.2 Zahtevi za proizvode i usluge – Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih (EMS)8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga8.4 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama8.5 Proizvodnja i pružanje usluga8.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga8.5.2 Identifikacija i sledljivost

8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim isporučiocima

8.5.4 Očuvanje

8.5.5 Aktivnosti nakon isporuke

8.5.6 Upravljanje izmenama

8.6 Puštanje proizvoda i usluga

8.7 Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

100’
1010 – 1030 Pauza, ketering, osvežavajuća pića 20’
1030 – 1130 Tačka 9: Vrednovanje performansi9.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje9.1.1 Opšte9.1.2 Zadovoljstvo korisnika – Vrednovanje usklađenosti (EMS)9.1.3 Analiza i vrednovanje9.2 Interna provera9.3 Preispitivanje od strane rukovodstva9.3.1 Opšte

9.3.2 Ulazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva

9.3.3 Izlazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva

Tačka 10: Poboljšavanje

10.1 Opšte

10.2 Neusaglašenost i korektivna mera

10.3 Stalno poboljšavanje

60’
180’