Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука

Департман за енергетику и процесну технику

Број: 017-17/167-3

Датум: 04.11.2015.

На основу члана 83. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду, Веће Катедре за процесну технику доноси

ПОСЛОВНИК

О РАДУ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником Веће Катедре за процесну технику (у даљем тексту: Веће катедре) регулише начин рада и одлучивања на седницама, као и начин вођења седнице и записника на седницама.

Члан 2.

Органи катедре су:

– шеф катедре,

– Веће катедре,

– секретар катедре.

Шеф катедре се бира из реда наставника катедре.

Веће катедре чине сви наставници Катедре за процесну технику (у даљем тексту: Катедра) и најмање 1 представник сарадника Катедре.

Шеф катедре именује секретара катедре.

Већем катедре председава Шеф Катедре за процесну технику (у даљем тексту: Шеф катедре) и он руководи седницама Већа катедре. У случају одсутности Шефа катедре, седницом руководи члан Већа из реда наставника, кога именује Шеф катедре, а о чему писмено обавештава и Директора Департмана за енергетику и процесну технику и Декана Факултета техничких наука.

Мандат чланова Већа Катедре и председника Већа траје три године.

Седници Већа Катедре, по позиву Шефа катедре, могу присуствовати и друга лица која нису чланови Катедре.

Члан 3.

Веће катедре:

предлаже избор и разрешење шефа катедре
организује наставу из предмета које покрива
предлаже формирање лабораторија
бира и разрешава шефа лабораторије
покреће поступке избора у звања за чланове Катедре
обавља друге функције дефинисане Статутом Факултета техничких наука (у даљем тексту: Статут), посебним актима Факултета техничких наука (у даљем тексту: Факултет), решењем директора Департмана за енергетику и процесну технику (у даљем тексту: Департман).

Члан 4.

Начин рада Већа катедре уређује се Пословником.

Шеф Катедре води рачуна о примени овог Пословника.

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 5.

Седницу Већа катедре сазива Шеф катедре:

– кад оцени да је то потребно,

– кад сазивање Већа катедре захтева Декан Факултета техничких наука или Ректор Универзитета у Новом Саду.

Члан 6.

Седнице Већа катедре се сазивају е-mail-ом или писменим путем. Материјал о свакој тачки дневног реда које ће се разматрати на седници могу бити припремљене у целини или у облику информације о чему одлучује Шеф катедре.

Члан 7.

У позиву за седницу Већа катедре мора да буде наведен дан, место и време одржавања седнице, као и предлог дневног реда, који саставља Шеф катедре.

III ТОК СЕДНИЦЕ И НАЧИН РАДА

Члан 8.

По отварању седнице, Шеф катедре утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, односно више од половине укупног броја чланова Већа катедре. У случају да се утврди да седници не присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, седница се одлаже и заказује у другом термину.

Члан 9.

Након утврђивања присуства довољног броја чланова за пуноважно одлучивање, Веће катедре утврђује дневни ред на основу предлога достављеног у позиву за седницу.

Шеф катедре позива чланове Већа катедре да ставе евентуалне примедбе или предлоге за измену или допуну дневног реда.

Примедбе или предлоге за измену или допуну дневног реда Шеф катедре ставља пред Веће катедре на гласање. У случају да нема примедби или предлога за измену или допуну дневног реда, на гласање се ставља дневни ред достављен у позиву за седницу.

Према резултатима гласања се проглашава коначно утврђен дневни ред.

Члан 10.

Након утврђивања дневног реда, усваја се записник са претходне седнице. Сваки члан Већа катедре има право да стави примедбе на записник са претходне седнице.

О основаности стављених примедби одлучује се одмах на седници гласањем. Усвојене примедбе се уносе у записник текуће седнице. Уколико нема примедби на записник, Шеф катедре констатује да је записник са претходне седнице усвојен без примедби.

Члан 11.

На седници Већа катедре се решавају само питања која су стављена на дневни ред.

Расправљање о појединим питањима дневног реда почиње усменим излагањем, односно читањем писменог извештаја одређеног референта у вези са конкретним питањем. Референте одређује Шеф катедре. Након завршеног излагања референта Шеф катедре отвара дискусију.

Члан 12.

На седници нико не може дискутовати пре него што затражи реч подизањем руке и добије реч од Шефа катедре. Шеф катедре даје реч на основу редоследа пријављених учесника у расправи. Пријаве за реч се подносе све до закључења расправе по одређеном питању.

Члан 13.

Учесник у расправи треба да говори само о питању које је предмет расправе и то кратко и без понављања излагања која су већ изнета на седници. Ако се учесник у расправи удаљи од теме која се налази на дневном реду, Шеф катедре га опомиње, а уколико и даље настави да дискутује изван теме дневног реда, Шеф катедре му може одузети реч. По правилу, нико не може говорити о истом предмету расправе више од два пута, осим уз посебно одобрење Шефа катедре.

Члан 14.

Шеф катедре има право и дужност одржавања реда на седници. Он има право да опомене лице које повреди дисциплину за време седнице, а ако понови грешку да га удаљи са седнице.

Члан 15.

По завршеној расправи по свакој од тачака дневног реда, након што Шеф катедре утврди да се више нико не јавља за реч, приступа се доношењу одлуке, предлога или давања мишљења путем гласања.

Члан 16.

Гласање је по правилу јавно. Пре гласања Шеф катедре формулише предлог, а затим позива чланове да се изјасне ко је „ЗА“, а ко је „ПРОТИВ“ предлога, односно ко се уздржава од гласања. Чланови Катедре одлучују тајним гласањем када је то предвиђено Статутом Факултета или посебном одлуком. За спровођење тајног гласања Веће именује Комисију од три члана. Рад Комисије завршава се предајом гласачких листића и потписаног записника шефу Катедре.

Члан 17.

Веће Катедре доноси одлуке, предлоге и даје мишљење о свим питањима из делокруга свог рада већином гласова од укупног броја чланова Већа Катедре.

Члан 18.

У случају истог броја гласова „ЗА“ и „ПРОТИВ“, гласање се може поновити. Ако се и након поновљеног гласања не постигне већина на истој седници, не може се даље изјашњавати о том предлогу, већ се он одлаже за наредну седницу.

Члан 19.

Одлуку, предлог и мишљење формулише шеф Катедре.

Члан 20.

Седница Већа Катедре траје док се расправа по дневном реду не заврши или док не истекне предвиђено време за седницу. Седницу закључује шеф Катедре након што је претходно утврдио да је расправа по дневном реду завршена. Ако расправа по дневном реду није завршена, а седница се прекине, одмах ће се утврдити дан и час наставка рада седнице. Чланови који нису присуствовали седници писмено се обавештавају о дану, месту и часу наставка прекинуте седнице.

Члан 21.

У случају спречености да седници присуствује, члан Већа Катедре је дужан да о томе обавести шефа или секретара Катедре.

III ЗАПИСНИК

Члан 22.

На седници Већа катедре, води се записник. Записник, по правилу, води секретар Катедре.

Члан 23.

Записник седнице Већа катедре мора да садржи:

– редни број седнице Већа катедре у сазиву,

– дан, месец и час кад је седница одржана, место где је одржана и час завршетка,

– имена присутних и изосталих чланова Већа катедре,

– дневни ред,

– примедбе на записник са претходне седнице,

– имена учесника у дискусији,

– одлуке донете по појединим тачкама дневног реда, као и резултате гласања ако је гласање одржано.

Дискусија на седници, се по правилу, не уноси у целини у записник.

На захтев члана Већа катедре у записник се уноси његово издвојено мишљење о одређеним питањима. Члан Већа катедре може доставити ауторизовану дискусију у писменој облику најкасније три дана након одржавања седнице.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Измене и допуне овог Пословника може предложити сваки члан Већа катедре, уз образложење, о чему Веће одлучује на првој наредној седници.

Пословник се мења и допуњава на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 25.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Пословник се објављује на интернет презентацији и огласној табли Факултета.

 

 

ШЕФ КАТЕДРЕ ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ

Доц. др Дамир Ђаковић