CEEPUS – SREDNJEEVROPSKI PROGRAM UNIVERZITETSKE RAZMENE

Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS

CEEPUS program mobilnosti omogućava razmenu studenata i profesora u cilju unapređenja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama iz Srednje i Istočne Evrope.

CEEPUS program se zasniva na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice sledeće zemlje: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Republika Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Kosovo. Ovaj program razmene je započet 1993. Republika Srbija je članica CEEPUS programa od 2005. godine. Sedište programa je u Beču.

Predstavnik CEEPUS programa u Republici Srbiji je nacionalna CEEPUS kancelarija:

NCO Serbia (Nacional CEEPUS Office):

Tempus fondacija,

Terazije 36/4, 11000 Beograd,

Telefon: 011 33 42 430, 011 33 42 432,

E-mail: ceepus@tempus.ac.rs

Web: http://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/

→  Više informacija o CEEPUS programu može se pronaći na sledećoj veb-stranici:

https://www.ceepus.info/

CEEPUS Program i Departman za energetiku i procesnu tehniku

Departman za energetiku i procesnu tehniku je uključen u dve CEEPUS mreže:

1. “Building Knowledge and Experience Exchange in CFD”, čiji je kordinator Departman za energetiku i procesnu tehniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu (počev od 2015/2016)

 kordinator mreže i kontakt osoba na Departmanu doc. dr Siniša Bikić

Adresa: Vladimira Perića Valtera 2

Kancelarija: MI 131

Telefon: 021 485 2399

E-mail: bika@uns.ac.rs

2. „Chemical and Chemical Engineering, čiji je kordinator Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerziteta u Mariboru (počev od 2014/2015 školske godine)

kontakt osoba na Departmanu prof. dr Dunja Sokolović

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6

Kancelarija: 008, blok F, suteren

Telefon: 021 485 2265

E-mail: dunjaso@uns.ac.rs

Učešćem u ove dve mreže Departman je povezan sa ukupno 30 Instituta/Fakulteta/Departmana na 28 Univerziteta iz 12 država potpisnica CEEPUS III programa.

Kroz CEEPUS mreže pored mobilnosti nastavnika, omogućena je i mobilnost studenata na sva tri nivoa studija: osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske.

Studeni imaju mogućnost da realizuju kratkoročnu (1 mesec) ili dugoročnu (3 meseca) mobilnost u okviru kojih mogu da realizuju deo svog završnog rada (diplomskog, master) ili doktorske teze na inostranim Institucijama u okviru ovih mreža.

Svi student zainteresovani za CEEPUS mobilnosti potrebno je da se obrate kontakt osobi mreže preko koju žele da ostvare mobilnost.