931 Korice lat 280 (1)-1

Osnovni podaci

NAZIV: ZBIRKA ZADATAKA IZ TERMODINAMIKE SA OSNOVAMA PRENOSA TOPLOTE

AUTORI: MLADEN TOMIĆ, MIĆA VUKIĆ, PREDRAG ŽIVKOVIĆ, BILJANA MILUTINOVIĆ

ISBN: 978-86-6022-340-3

Godina i mesto izdanja: 2021, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Namera autora je da korišćenjem obimne literature pokriju tematske celine koje po programu odgovaraju oblastima termodinamike i prenosa toplote, kao i da velikim brojem teorijskih i praktičnih zadataka pomognu studentima u lakšem savladavanju gradiva, ali i svima onima koji će se i u praktičnom radu susresti sa datom problematikom.

Zadaci u ovoj zbirci su podeljeni u tri grupe. Prvu grupu čine uvodni zadaci čiji je cilj upoznavanje studenata sa osnovama oblasti i time što lakše uvođenje u problematiku koja se izučava u datom poglavljum drugu grupu čine rešeni zadaci, a treću određen broj zadataka datih samo sa konačnim rešenjima, koji za cilj imju da studenti kroz njihovu izradu provera svoja znanja.

Zbirku prate odgovarajuće tabele i dijagrami koji su neophodni za rešavanje zadataka, ali čiji je cilj da pomognu i u budućem pratkičnom radu.

26.

Osnovni podaci

NAZIV: OPTIMIZACIJA MREŽE DALJINSKOG GREJANJA

AUTORI: RADIVOJE BJELAKOVIĆ

Godina i mesto izdanja: 2002, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Monografija “Optimizacija mreže daljinskog grejanja“predstavlja nadogradnju osnova, pre svega teorijskih, ali sa direktnom primenom pri projektovanju  daljinskog razvoda energije za sistem daljinskog grejanja. To je materija kojom je neophodno da ovladaju oni  koji se bave projektovanjem i realizacijom složenih sistema daljinskog grejanja, bez čega sistemi ne mogu biti u najvećem stepenu  racionalni.

Monografija ima 14 poglavlja na 137 strana. Razmatranju optimizacione problematike predhode uvod i poglavlja o geometriji, strukturi parametara mreže (1,2 i 3). Osnovni zadaci optimizacije mreže daljinskog grejanja izneti su u poglavlju 4. U poglavlju 5 iznet je izbor optimalne raspodele toplotnog opterećenja mreže, preko matematičkog modela, postupak njegovog rešavanja i primer. Postupak određivanja optimalnih prečnika deonica mreže, sa računarskim primerom, prikazan u poglavlju 6. Postupak rešavanja metodom dinamičkog programiranja, uz računarski primer predstavljen u poglavlju 7. Određivanje optimalne raspodele raspoloživog  pritiska razgranate i prstenaste mreže, sa jednim ili više toplotnih izvora, prikazano u poglavljima 8,9, i 10. Postupak nalaženja optimalnih napora mreže proizvoljne konfiguracije, sa računarskim primerom, predstavljen je u poglavlju 11. Kompleksan problem rešavanja prstenaste mreže sa više toplotnih izvora, prikazan je u 12. poglavlju. Dat je računarski primer rešavanja ovog problema. Optimizacija mreže u uslovima rasta toplotnog konzuma predstavljena je u 13. poglavlju. Poslednje 14. poglavlje posvećeno je određivanju optimalne temperature vode u polaznom vodu.

8-682x1024

Osnovni podaci

NAZIV: TOPLOTNE TURBOMAŠINE

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ

ISBN: 86-85211-19-0

Godina i mesto izdanja: 2004, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Date su osnove teorije toplotnih turbomašina i način izračunavanja efikasnosti transformacije energije na obimu i u stupnju različitih stupnjeva toplotnih turbomašina. Obrađena je transformacija energije u termodinamičkim ciklusima toplotnih turbomašina i u višestupnim mašinama. Dat je opšti prikaz metoda proračuna i posebno proračuna na bazi radijalne ravnoteže. Obrađeno je ponašanje toplotnih turbomašina pri neproračunskim stacionarnim režimima rada i načini njihovog regulisanja. Rasmotreni su problemi konstrukcije toplotnih turbomašina i njihovih glavnih komponenti. Posebno su obrađene turbine za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije, gasne turbine sa hlađenjem temperaturski visoko opterećenih delova i kombinovane gasne i parne turbine.

28.

Osnovni podaci

NAZIV: NAUKA O TOPLOTI  – TERMODINAMIKA, PRENOS TOPLOTE, SAGOREVANJE

AUTORI: MIĆA MARIĆ

Godina i mesto izdanja: 2006, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Udžbenik se sastoji iz sledećih poglavlja:
1. Opšti osnovi termodinamike
2. Primenjena termodinamika
3. Isticanje gasova velikom brzinom
4. Tehnička primena termodinamike
5. Prenos toplote
6. Sagorevanje

16.

Osnovni podaci

NAZIV: APPLIED INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

AUTORI: ZORAN MORVAY, DUŠAN GVOZDENAC

ISBN: 978-0-470-69742-9

Godina i mesto izdanja: 2008, John Wiley & Sons and IEEE press, USA

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

Ova knjiga pruža širok pregled ove problematike sa naglaskom na primenu tehničkih i menadžerskih rešenja za povećanje energetske efikasnosti industrijskih postrojenja. Autori prikazuju stvarne primere koji su temelj na kojem su izgradili svoju metodu, obogaćenu iskustvom kroz rad s razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i multinacionalnim korporacijama.

Knjiga je podeljena u tri dela:

  • Deo 1 opisuje sistem za upravljanje energijom i uticajima na okolnu i menadžerske tehnike za njegovo uspostavljanje s konačnim ciljem poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine industrijskog postrojenja
  • Deo 2 je posvećen inženjerskom pristupu upravljanja energijom, pri čemu se opisuju glavni industrijski sistemi i načini analize i poboljšanja njihove energetske efiksanosti.
  • Deo 3 sadrži podatke i analitičke metode i upitnike te softver koji podupire praktičnu primjenu metoda objašnjenih u prva dva dela. Ovaj deo se nalazi na pratećem sajtu knjige.

Ova knjiga izvrstan je vodič za praktičnu primenu u području upravljanja energijom i životne sredine, a namenjena je inženjerima, menadžentu fabrika i konsultantima na područjima energetike i proizvodnje. Također će od interesa biti studentima diplomskih studija koji pohađaju predmete povezane sa energetskim menadžmentom.

9

Osnovni podaci

NAZIV: TOPLOTNE TURBOMAŠINE 1 – TEORIJSKI OSNOVI

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-130-8

Godina i mesto izdanja: 2008, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Date su teorijski osnovi toplotnih turbomašina i transformacije energije u stupnju na bazi jednodimenzione teorije. Dati su postupci izračunavanja geometrije i efikasnosti transformacije energije za poznate tipove stupnjeva: reakcioni, akcioni, pojedinačni i iz grupe, aksijalni sa vazdušnim hlađenjem lopatica, Kertisov, Ljungstromov radijalni, centripetalni radijalni i kompresorski stupanj. Za prva četiri stupnja dati su primeri proračuna. Dat je opšti prikaz i postupci proračuna gubitaka u stupnju sa računskim primerima. Prikazani su procesi transformacije energije u ciklusima parnih i gasnih turbina. Dati su primeri proračuna ciklusa parne turbine i ciklusa gasne turbine bez i sa vazdušnim hlađenjem lopatica.

Picture1

Osnovni podaci

NAZIV: UREĐAJI ZA MEHANIČKO PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA

AUTORI: MAŠA BUKUROV

ISBN: 978-86-7892-160-5

Godina i mesto izdanja: 2009, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Ovaj udžbenik namenjen je studentima mašinstva, studijskog programa energetika i porcesna tehnika. Knjiga se sastoji iz 11 poglavlja: Zagađivanje vazduha i sprečavanje zagađivanja, Zakonitosti strujanja fluida, Dinamika čestice u fluidu, Raspodela čestica i ukupan stepen efikasnosti prikupljanja čestica, Industrijski ventilacioni sistemi, Taložne komore, Inercijalni uređaji, Elektrostatički taložnici, Vlažni prečistači, Filteri i Uređaji za apsorpciju.U nastavku se nalazi pet priloga u kojima su izneti relevantni podaci neophodni pri projektovanju i proračunu sistema za mehaničko prečišćavanje vazduha.

10

Osnovni podaci

NAZIV: TOPLOTNE TURBOMAŠINE 2 – VIŠESTUPNE MAŠINE, PROCESI I KONSTRUKCIJE

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-164-3

Godina i mesto izdanja: 2009, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Dat je prikaz teorije transformacije energije u višestupnim toplotnim turbomašinama ilustrovan odgovarajućim primerima. Dat je pregled metoda proračuna višetupnih toplotnih turbomašina. Posebno su prikazane metode: jednodimenziona i za kanal između rešetaka, za koje su dati i primeri proračuna, kao i metoda proračuna za ceo strujni prostor. Obrađeno je ponašanje toplotnih turbina pri neproračunskim stacionarnim režimima rada i načini njihovog regulisanja. Rasmotreni su problemi konstrukcije glavnih komponenti parnih turbina. Obrađene su parne turbine za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije i dati primeri proračuna. Obrađene su konstrukcije gasnih turbina i problemi hlađenja delova izloženih visokim temperaturama ilustrovani primera proračuna.

14.

Osnovni podaci

NAZIV: МЕRЕNJЕ I RЕGULISАNJЕ U ТЕRМОPRОCЕSNОЈ ТЕHNICI

AUTORI: DUŠАN GVОZDЕNАC, МIRОSLАV KLЈАЈIĆ, ЈОVАN PЕTRОVIĆ

ISBN: 978-86-7892-197-1

Godina i mesto izdanja: 2009, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

U оsnоvi оvај tеkst prеdstаvlја mаtеriјu kоја sе оbrаđuје u оkviru prеdmеtа Меrеnjе i Rеgulisаnjе nа оsnоvnim studiјаmа оblаsti Маšinstvо, Fаkultеtа tеhničkih nаukа u Nоvоm Sаdu. Slušајu gа studеnti Studiјskоg prоgrаmа Еnеrgеtikа i prоcеsnа tеhnikа, pri Dеpаrtmаnu zа еnеrgеtiku i prоcеsnu tеhniku.

Оčekuје sе dа studеnti kојimа је оvај tеkst nаmеnjеn pоsеduјu оsnоvnа znаnjа iz mеhаnikе, tеrmоdinаmikе i mеhаnikе fluidа. Nаžаlоst, tо niје uvеk slučај, pа smо zbоg tоgа pоkušаli brојnim fusnоtаmа dа pоnudimо krаtkа оbјаšnjеnа tеrminа, kојi bi mоgli biti nеdоvоlјnо pоznаti čitаоcu. Nаmеrа аutоrа је bilа, nаdаmо sе uspеšnа, dа udžbеnik pо оbimu i dubini izlаgаnjа mоžе dа pоsluži i studеntimа dоktоrskih studiја i inžеnjеrimа, kојi sе u prаksi srеću sа prоblеmimа mеrеnjа i rеgulisаnjа.

29

Osnovni podaci

NAZIV: NAUKA O TOPLOTI – KRATKI KURS

AUTORI: MIĆA MARIĆ

Godina i mesto izdanja: 2009, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

13.

Osnovni podaci

NAZIV: KRIОGЕNА ТЕHNIKА

AUTORI: DUŠАN GVОZDЕNАC

ISBN: 978-86-7892-245-9

Godina i mesto izdanja: 2010, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

U оkviru prеdmеtа Rаshlаdni urеđајi, kојi slušајu studеnti studiјskоg prоgrаmа Еnеrgеtikа i prоcеsnа tеhnikа nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа u Nоvоm Sаdu, mаnji dео vrеmеnа је pоsvеćеn kriоgеnој tеhnici. Izučаvаnjе оvе оblаsti tеhnikе imа dugu trаdiciјu nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа i оvај tеkst trеbа dа sumirа nаstаvnо iskustvо prоtеklоg pеriоdа, аli i dа trаsirа put kојim ćе оvа, bеz sumnjе, znаčајnа inžеnjеrskа disciplinа, biti zаstuplјеnа nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа u budućnоsti.

Izlаgаnjа su rаstеrеćеnа u vеlikој mеri tеоriјskim аnаlizаmа, аli su u fusnоtаmа dаtа krаtkа pоdsеćаnjа i оbјаšnjеnjа pојmоvа nеоphоdnih zа pоtpunо rаzumеvаnjе mаtеriје. Тimе su izbеgutа upuštаnjа u dublја nаučnа оbјаšnjеnjа i dоkаzivаnjа, inаčе vаžnih, pоstаvki i zаklјučаkа kоје tеrmоdinаmikа i nаukа о prеnоsu tоplоtе i mаsе mоžе dа pоnudi.

Теhničkе prоrаčunе niје mоgućе izvеsti bеz pоznаvаnjа tеrmоfizičkih оsоbinа mаtеriје i mаtеriјаlа, tе su zbоg tоgа u prilоgu dаtе tеrmоdinаmičkе оsоbinе vаzduhа, kisеоnikа, аzоtа i аrgоnа. Zbоg tоgа је dаt i sоftvеr kојi је dоstupаn nа sајtu: http://www.ktt.uns.ac.rs/aplikacije/

11

Osnovni podaci

NAZIV: TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I – PROCESI I OPREMA

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ,  ALEKSANDAR JOVANOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-246-6

Godina i mesto izdanja: 2010, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Prikazani su primeri izvedenih savremenih termoenergetskih postrojenja. Obrađeni su osnovni procesi u termoenergetskim postrojenjima: sagorevanje, prenos toplote i transformacija entalpije u kinetičku energiju i u rad i ilustrovani sa 14 primera proračuna. Prikazana je oprema termoenergetskih postrojenja: kotlovskih postrojenja, turbinskih postrojenja, elektroopreme i pomoćnih sistema. Prikaz je obuhvatio većinu postojećih tehničkih rešenja opreme kako postrojenja u celini, tako i pojedinih agregata u njima. Obrađeno je bilansiranje energije i materije u svim rasmatranim vrstama termoeneretskih postrojenja. Dato je 11 primera proračuna bilansa energije i mase za različita tehnička rešenja termoenergetskih postrojenja. Obrađeni su procena životnog veka komponenti i održavanje termoenergetskih postrojenja.

23

Osnovni podaci

NAZIV: ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA MEHANIKE FLUIDA

AUTORI: MAŠA BUKUROV, BOGOLJUB TODOROVIĆ, SINIŠA BIKIĆ

ISBN: 978-86-7892-269-5

Godina i mesto izdanja: 2010, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Zbirka je napisana u skladu sa programom predmeta Osnove mehanike fluida na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Zato je prvenstveno i namenjen studentima osnovnih studija ovog fakulteta, pre svega za studente mašinstva i inženjerstva zaštite životne sredine. Zadaci su podeljeni u tri poglavlja: Fizička svojstva fluida, Statika fluida i Primena Bernulijeve jednačine. Zbirka ima 109 zadataka i svi zadaci su bliski realnim problemima.

25.

Osnovni podaci

NAZIV: PROCESNI APARATI ZA ZAŠTITU OKOLINE – KROZ RAČUNSKE PROBLEME

AUTORI: SLAVKO ĐURIĆ, DAMIR ĐAKOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-281-7

Godina i mesto izdanja: 2010, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

U ovoj zbirci rešenih primera su prikazani procesni aparati i operacije koji mogu da se koriste za prečišćavanje otpadnih voda, kao i tretman otpada. Način koji je prikazan je postavljen sa stanovišta zaštite životne sredine. Primeri su dovoljno ilustrativni da mogu da ih koriste i studenti i stručnjaci i iz drugih oblasti primene.

15.

Osnovni podaci

NAZIV: RАSHLАDNА ТЕHNIKА

AUTORI: DUŠАN GVОZDЕNАC, IŠTVАN VАNJUR

ISBN: 978-86-7892-306-7

Godina i mesto izdanja: 2010, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Izučаvаnjе оblаsti rаshlаdnе tеhnikе imа dugu trаdiciјu nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа i оvај tеkst trеbа dа sumirа nаstаvnо iskustvо prоtеklоg pеriоdа, аli i dа trаsirа put kојim ćе оvа, bеz sumnjе, znаčајnа inžеnjеrskа disciplinа, biti zаstuplјеnа nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа u budućnоsti. Prеdmеt Rаshlаdni urеđајi slušајu studеnti studiјskоg prоgrаmа Еnеrgеtikа i prоcеsnа tеhnikа nа Fаkultеtu tеhničkih nаukа u Nоvоm Sаdu.

Bеz оbzirа nа vеlikо industriјskо iskustvо аutоrа, ipаk је оsnоvnа nаmеrа bilа dа sе priprеmi udžbеnik, kојi, prе svеgа, studеntimа trеbа dа pоnudi znаnjе, kојim ćе biti u mоgućnоsti dа аktivnо rаdе u оblаsti rаshlаdnе tеhnikе.

Izlаgаnjа su u vеlikој mеri rаstеrеćеnа оd tеоriјskih аnаlizа, аli su u fusnоtаmа dаtа krаtkа pоdsеćаnjа i оbјаšnjеnjа pојmоvа, nеоphоdnih zа pоtpunо rаzumеvаnjе mаtеriје. Тimе su izbеgnutа upuštаnjа u dublја nаučnа оbјаšnjеnjа i dоkаzivаnjа, inаčе, vаžnih pоstаvki i zаklјučаkа kоје tеrmоdinаmikа i nаukа о prеnоsu tоplоtе i mаsе mоgu dа pоnudе.

Čitаоcimа је pоnuđеnо i nеkоlikо sоftvеrа kојimа је mоgućе оbаviti brојnе tеhničkе prоrаčunе. Nеki оd tih sоftvеrа su rаzviјеni zа pоtrеbе оvоg kursа, i trеbа dа оhrаbrе čitаоcе dа sе i sаmi upustе u izrаdu rаzličitih sоftvеrа, štо је mnоgо kоrisniје u pоrеđеnju sа nеkritičkim prеuzimаnjеm sа Intеrnеtа. Sоftvеri su dоstupni nа sајtu: http://www.ktt.uns.ac.rs/aplikacije/

18.

Osnovni podaci

NAZIV: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

AUTORI: GVOZDENAC DUŠAN, NAKOMČIĆ-SMARAGDAKIS BRANKA, GVOZDENAC‑UROŠEVIĆ BRANKA

ISBN: 978-86-7892-372-2

Godina i mesto izdanja: 2011, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Predmet Obnovljivi izvori energije uvršćen je u studijski program 2008/09 za akreditovane osnovne akademske studije studijskog programa: Energetika i procesna tehnika (Departman: Energetika i procesna tehnika), Inženjerstvo zaštite životne sredine (Departman: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu) i Energetski menadžment (Departman: Industrijsko inženjerstvo i menadžment). Danas je ovaj predmet uvršten i u studijski program Čiste energetske tehnologije koji je akreditovan 2012/13 godine na Departmanu Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Ovo je multidisciplinaran predmet što je istovemeno staralo poteškoće u traženju mere zadovoljenja svih potrebnih pogleda na predmetnu materiju u ograničenom obimu. Nemoguće je zadržati se samo na tehničkoj analizi nekih od brojnih energetskih tehnologija obnovljivih izvora, a da se ne napravi poređenje sa klasičnim tehnologijama u tehničkom ali i u ekonomskom i ekološkom smislu. Pored toga masovna, ali održiva upotreba obnovljivih izvora energije zahteva primenu dobor osmišljenih državnih regulatornih mehanizama kojim bi se zaštitili ostali delovi ekonomije.

24

Osnovni podaci

NAZIV: ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE FLUIDA I

AUTORI: MAŠA BUKUROV, BOGOLJUB TODOROVIĆ, SINIŠA BIKIĆ

ISBN: 978-86-7892-340-1

Godina i mesto izdanja: 2011, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Zbirka zadataka je napisana u skladu sa programom predmeta Mehanika fluida 1 na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Zato je prvenstveno i namenjen studentima osnovnih studija ovog fakulteta, pre svega za studente mašinstva smera energetika i procesna tehnika. Zbirka se sastoji iz sledećih poglavlja: Potencijalno strujanje, Jednačina o promeni količine kretanja, Kompresibilno strujanje, Primena Navije-Stoksove jednačine i Otpori. Zbirka ima 68 rešenih zadataka koji su slični realnim problemima.

12.

Osnovni podaci

NAZIV: TERMOENERGETSKA POSTROJENJA II – PROJEKTOVANJE, TEHNOLOGIJA RADA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ,  ALEKSANDAR JOVANOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-373-9

Godina i mesto izdanja: 2011, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Prikazani su energetski i tehnološki zahtevi evropskih elektroenergetskih i toplotnoeenrgetskih sistema. Dat je postupak prethodnog projektnog definisanja termoenergetskih postrojenja s obzirom na: privredno-ekonomske uslove, sirovinsku bazu, karakteristike toplotnog ponora, priklјučenje na energetski(e) sistem(e), meteorološke karakteristike, ekološke uslove i drugo. Dat je detalјan prikaz tehnologije rada za stacionarne neproračunske režime, za nestacionarne (promenlјive) i za poremećajne režime rada postrojenja. Prikazane su procedure projektovanja i nivoi projektne dokumentacije. Detalјno su razmatrane procedure optimisanja. Posebno je obrađeno projektno definisanje i procena životnog veka komponenti u uslovima puzanja i zamornog optrećenja.  Prikazan je proračun napona. Dati su osnovi principi i primer određivanja rizika.

19.

Osnovni podaci

NAZIV: RENEWABLE ENERGY SOURCES

AUTORI: GVOZDENAC DUŠAN, NAKOMČIĆ-SMARAGDAKIS BRANKA, GVOZDENAC‑UROŠEVIĆ BRANKA

ISBN: 978-86-7892-422-4

Godina i mesto izdanja: 2012, FTN, Novi Sad

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

Multidisciplinarnost ove teme je stvorila po teškoće u pokušaju da se pronađe odgovarajuća mera da se zadovolje sve aspekti  analiziranih tehnologija u ograničenom obimu. Nije moguće analizirati tehničke apekte tehnologija koje koriste obnovljivi energetske izvore, a da se i izbegne poređenje sa konvencionalnim energetskim tehnologijama.  Pored toga, masovno  i održivo uvođenje tehnologija obnovljivih izvora energije zahteva korišćenje dobro dizajniranih državnih regulatornih mehanizama u cilju zaštite drugih delova privrede odnosno ekonomije. Na primer, bez kontrole cene biodizela, njegova nekontrolisana upotreba može da dovede do rasta cene jestivog ulja.

17.

Osnovni podaci

NAZIV: ENERGETSKA EFIKASNOST (INDUSTRIJA I ZGRADARSTVO)

AUTORI: GVOZDENAC DUŠAN, GVOZDENAC-UROŠEVIĆ BRANKA, MORVAJ ZORAN

ISBN: 978-86-7892-438-5

Godina i mesto izdanja: 2012, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Nakon promena koje su nastale u društvu izazvane dramatičnim rastom cena energije, svesti o konačnosti do sada poznatih energetskih izvora i klimatskih promena nastalih nekontrolisanim trošenjem fosilnih goriva, sve se više govori o energetskoj efikasnosti. Te promene su iznudile duboke promene u privredama većine zemalja u Svetu. Kada je poslovanje, velikih preduzeća pre svih, počelo da se usporava, pojavio se imperativ  za smanjenjem troškova, a cena energije, energetska efikasnost i uticaji na životnu sredinu iz tog razloga postaju sve važniji menadžmentu.

Energetska efikasnost jeste očigledno vrlo složena i multidisciplinarna oblast koja zahteva prethodno znanje  iz više tehničkih i netehničkih disciplina. Da ne bi previše zadirali u teme pojedinih posebnih tehničkih znanja,  a da bi pri tome ipak obezbedili što više znanja o energetskoj efikasnosti, prikazani su pojedini energetski sistemi u vezi sa industrijom i zgradarstvom. Tehniči detalji ovih energetskih sistema izučavaju se u posebnim predmetima.

Iako su pojmovi upravljanje energijom i zaštita životne sredine na prvi pogled vrlo razumljivi, njihovo uvođenje u praksu pokazalo se kao veoma zahtevan zadatak za timove koji su stvoreni u tu svrhu. Složenost problema proizlazi iz potrebe povezivanja ljudi, procedura i tehnologija kako bi se postigla konzistenta i trajna poboljšanja efikasnosti i obezbedio vidan efekat na poboljšanje životne sredine.

20.

Osnovni podaci

NAZIV: MEHANIKA FLUIDA, KNJIGA PRVA: OSNOVE

AUTORI: MAŠA BUKUROV

ISBN: 978-86-7892-545-0

Godina i mesto izdanja: 2013, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Udžbenik je napisan u skladu sa programom predmeta Osnove mehanike fluida na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Zato je prvenstveno i namenjen studentima osnovnih studija ovog fakulteta, pre svega za studente mašinstva i inženjerstva zaštite životne sredine. Udžbenik se sastoji iz sledećih poglavlja: Uvid u mehaniku fluida, Opšti pojmovi, Fizička svojstva fluida, Statika fluida, Kinematika fluida i naponsko stanje, Dinamika idealnog fluida, Bernulijeva jednačina. U udžbeniku su date teorijske osnove koje su neophodne za praktično rešavanje nekih osnovnih inženjerskih problema.

27.

Osnovni podaci

NAZIV: HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE

AUTORI: DUŠAN UZELAC

Godina i mesto izdanja: 2013, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

22.

Osnovni podaci

NAZIV: OSNOVI EKOLOŠKE ANALIZE NAFTNE I GASNE  INDUSTRIJE

AUTORI: SLOBODAN SOKOLOVIĆ, DUNJA SOKOLOVIĆ, DAMIR ĐAKOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-571-9

Godina i mesto izdanja: 2013, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

U prvim poglavljima ovog udžbenika dat je pregled nastajanja koncepta održivog razvoja, a posebno načina identifikacije i kvantifikacije nivoa održivog razvoja u energetskom sektoru. Dalje, identifikacijom osnovnih izvora nastajanja kao i tipova zagađujućih materija koje se javljaju u naftnoj i gasnoj industriji, kao i opisom emisije u pojedinim fazama naftne i gasne industrije ukazano je na neophodnost njihove ekološke analize. Data je detaljna metodologija ekološke analize emisije pojedinačnih procesa rafinerijske prerade nafte u vodu, vazduh, zemljište, kao najvećih zagađivača u ovoj grani privrede. U ovom materijalu dat je i pregled najvažnijih evropskih direktiva koje utiču na poslovanje naftnih kompanija (IPPC, Saveso, BAT …) Prikaz bioloških i termičkih metoda koje se najčešće koriste za remedijaciju zagađenog zemljišta naftom i naftnim derivatima dat je u poslednjem poglavlju ovog udžbenika.

23559949_1728406637170865_3868022794234295382_n

Osnovni podaci

NAZIV: SEPARACIJA EMULZIJA KOALESCENCIJOM U SLOJU VLAKANA

AUTORI: DRAGAN GOVEDARICA, DUNJA SOKOLOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-655-6

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1-647x1024

Osnovni podaci

NAZIV: BIOENERGETSKA GORIVA

AUTORI:  MARIJA VIĆEVIĆ

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Osnovna namena knjige je da upozna čitaoca sa najnovijim istraživanjima, sirovinama i tehnikama dobijanja biogoriva. Izložena materija kroz šest poglavlja obrađuje relevantne oblasti od obnovljivih izvora energije i biomase, do trenutnog potencijala i primene biogoriva u Republici Srbiji. Kroz celokupno izlaganje teorijske postavke su propraćene ilustrativnim primerima koji olakšavaju razumevanje materije.

2-647x1024

Osnovni podaci

NAZIV: BIOFUELS

AUTORI:  MARIJA VIĆEVIĆ

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

The main purpose of the book is to familiarise the reader with the latest research, raw materials and techniques for obtaining biofuels. The material deals with relevant areas, starting with renewable energy and biomass, to the current and potential application of biofuels in the Republic of Serbia via six chapters. Theoretical assumptions are accompanied by illustrative examples that facilitate understanding of matter all throughout.

5-718x1024

Osnovni podaci

NAZIV: DIFFUSION MASS TRANSFER

AUTORI: DAMIR ĐAKOVIĆ

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

This book introduces the reader with the issues of different level from the area of diffusive mass transfer. There are several solutions and approaches in solving mass transfer problems offered. Wide spectrum of different topics, starting from the fundamental definitions to the applications in different areas of human activity is covered.

3-731x1024

Osnovni podaci

NAZIV: LEKCIJE IZ TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA – OPREMA I UREĐAJI

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ, MILANA GUTEŠA

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4-731x1024

Osnovni podaci

NAZIV: LESSONS IN THERMAL ENERGY PLANTS – EQUIPMENT AND DEVICES

AUTORI: VOJIN GRKOVIĆ, MILANA GUTEŠA

Godina i mesto izdanja: 2014, FTN, Novi Sad

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

6.-964x1024

Osnovni podaci

NAZIV: GAS DYNAMICS SOLVED PROBLEMS

AUTORI: MAŠA BUKUROV I SINIŠA BIKIĆ

Godina i mesto izdanja:

Jezik: Engleski

Opis / sadržaj

The book of problems consists of 38 solved problems. Problems are solved using equations of mass, momentum and energy conservation and using Tables. There are seven chapters in the book:

  • Isentropic Flow (11 problems)
  • Normal Shock (5 problems)
  • Flow with Heat Addition or Removal (Rayleigh Flow) (5 problems)
  • Two dimensional flow with friction (Fanno Flow) (10 problems)
  • Oblique shock (1 problem)
  • Prandtl-Meyer Flow (3 problems)
  • Isothermal Flow through Pipes (3 problems)

In the Literature are noted sources which were used. In Appendix are given Tables for isentropic flow, normal shock, Rayleigh Flow, Fanno Flow, Prandtl – Meyer Flow and isothermal Flow as well as Diagram q-b-M curves for oblique shock properties.

23559402_1728406633837532_17028533719774751_n

Osnovni podaci

NAZIV: OSNOVI PROCESNE TEHNIKE

AUTORI: ŽELJKO GRBAVČIĆ, DUNJA SOKOLOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-783-6

Godina i mesto izdanja: 2015, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

23559417_1727441203934075_798345508239682144_n

Osnovni podaci

NAZIV: NEKONVENCIONALNI SISTEMI GREJANJA

AUTORI: ALEKSANDRA ČENEJAC, RADIVOJE BJELAKOVIĆ, ALEKSANDAR ANĐELKOVIĆ

ISBN: 978-86-7892-967-0

Godina i mesto izdanja: 2017, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Empty section. Edit page to add content here.
733 korice sajt_001

Osnovni podaci

NAZIV: ZBIRKA PRIMERA PRORAČUNA IZ NEKONVENCIONALNI SISTEMI GREJANJA

AUTORI: RADIVOJE BJELAKOVIĆ, ALEKSANDRA ČENEJAC, ALEKSANDAR ANĐELKOVIĆ

ISBN: 978-86-6022-095-2

Godina i mesto izdanja: 2018, FTN, Novi Sad

Jezik: Srpski

Opis / sadržaj

Empty section. Edit page to add content here.