OBLAST STUDIJA

Procesna tehnika je oblast koja se bavi fenomenima prenosa mase i toplote, termodinamikom višekomponentnih sistema i srodnim fundamentalnim naukama, kao i njihovom primenom na separacione procese, projektovanje i konstruisanje toplotnih i procesnih aparata i sistema, energetskim tokovima u procesima i dr.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA razvija profil budućeg inženjera koji je sposoban da se suoči sa izazovima zadovoljenja potreba za energijom u budućnosti, na efikasan i racionalan način.

CILJEVI STUDIJA I OČEKIVANJA

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA pruža teorijske osnove i praktična znanja neophodna za razumevanje termotehničkih i procesnih postrojenja, energetske i procesne opreme i uređaja, savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.
Studenti uče da primenjuju osnovne tehničke principe za opis i analizu načina korišćenja energije u različitim oblastima i disciplinama i sve s ciljem osposobljavanja za kreiranje kvalitativnih ocena i preporuka za poboljšanje postojećih energetska rešenja koja će dovesti do veće energetske efikasnosti, očuvanja okoline i zadovoljenje energetskih potreba na održiv način.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studenti nakon sticanja akademskog zvanja stiču mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti.

Mogu raditi kao:

  • Inženjeri u energetskim pogonima (toplanama, termoelektranama), industrijskim energanama (rafinerijama, šećeranama, mlekarama, pivarama, uljarama i dr.), u javnim sistemima (vodosnabdevanje, transport, distribucija gasa i nafte i dr.)
  • Projektanti termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
  • Konsultanti za pružanje energetskih usluga,
  • Koordinatori energetskih programa i projekata, državnih ili nevladinih organizacija i institucija,
  • Specijalisti za analizu, planiranje i upravljanje energetskim sistemima u industriji, zgradarstvu, javnim komunalnim sistemima ili komercijalnom sektoru,
  • Inženjeri u kompanijama za proizvodnju, trgovinu, distribuciju i servis energetske opreme,
  • Stručna lica u državnim i lokalnim službama / odeljenjima za energetiku,
  • Konsultanti na poslovima energetske revizije, sertifikacije u oblasti zgrada, procesa i proizvoda,
  • Energetski savetnici u bankama, osiguravajućim kućama i sl.

KOME JE NAMENJEN STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA i Studijska grupa TOPLOTNA I PROCESNA TEHNIKA su oblikovani da studentima omoguće sveobuhvatno razumevanje ključnih energetskih pitanja, zajedno sa naprednim analitičkim i praktičnim veštinama. Namenjeni su onima koji vrednuju interdisciplinarna znanja energetike i procesne tehnike, raznovrsne veštine (analiza, projektovanje, inženjering, upravljanje…), a žele da se upoznaju sa energetikom i procesnom tehnikom i da rade u ovom sektoru.