Katedra za toplotnu tehniku poseduje bogatu tradiciju u laboratorijskim aktivnostima u oblasti termotehnike. Preko 40 godina izvode se naučna istraživanja članova Katedre, izvode se laboratorijske vežbe u okviru niza predmeta Studijskog programa Energetika i procesna tehnika, izvode se jednostavna merenja i analize u okviru master radova i doktorskih disertacija studenata, priprema se merna i druga oprema prilikom saradnje sa privredom i dr.

I danas Katedra nastoji da zadrži takav status ali ima i nameru da se dodatno razvija u pravcu uvođenja novih metoda rada, uvođenja savremene opreme i instrumentacije, proširivanja oblasti praktičnih istraživanja i podizanja kvaliteta rada.

Katedra za toplotnu tehniku poseduje 3 laboratorije.

LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIČKA MERENJA I ISPITIVANJA

laboratory_equipment_consutling-bkg

Koncipirana je za izvođenje termotehničkih ispitivanja i vežbi u okviru predmeta Merenje i regulisanje i Rashladni uređaji. Opremljena je merno-akvizicijskom i regulacionom opremom i prilagođena izvođenju različitih analiza, eksperimenata, testiranja i drugih naučno-istraživačkih aktivnosti. U ovoj laboratoriji studenti imaju priliku sa se upoznaju sa mernom i regulacionom opremom, rukuju s njom, vrše podešavanja i pripremu za merenje, upoređuju metode i rezultate, analiziraju greške merenja, obrađuju podatke i sl.

LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIČKE ANALIZE

laboratory_equipment_consutling-bkg

Laboratorija je namenjena kompjuterskom modeliranju, izradi specifičnih simulacionih i optimizacionih analiza podržanih računarskom tehnologijom, obradi rezultata merenja i regulisanja i sl. Laboratorija je informatički opremljena i omogućava razvoj laboratorijskih aktivnosti, prvenstveno na polju integracije postojeće merno akvizicijske opreme i opreme za automatsku regulaciju sa savremenim softverskim alatima i aplikacijama. Time se značajno poboljšava pristup istraživanju i proširuju se mogućnosti analize različitih termotehničkih i procesnih problema, koji se sad opisuju i rešavaju pojednostvljenim inženjerskim metodama.

LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIČKE STUDIJE

laboratory_equipment_consutling-bkg

Laboratorija je prilagođena za potrebe studenata doktorskih studija i njihovih istraživanja. Prilagođena je za timski rad, konsultacije, analize i sl. Omogućava studentima doktorskih studija posvećen rad zbog dostupnosti literature, kompjuterskih alata i ostalih sredstava. Laboratorija je modularnog koncepta tako da se može prilagoditi različitim aktivnostima.