logo


STRUKTURA DEPARTMANA

Departman za energetiku i procesnu tehniku u svom sastavu ima tri katedre i to:

 • Katedra za toplotnu tehniku
 • Katedra za procesnu tehniku
 • Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme

Departman danas ima 25 članova po sledećoj strukturi: nastavnici 16; asistenti 6; laboranti 2; tehnički sekretar 1.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program „Energetika i procesna tehnika“ koncipiran je tako da se studenti upoznaju sa osnovnim principima i procesima u termotehnici i termoenergetici, procesnoj, hidropneumatskoj, gasnoj i naftnoj tehnici, da se bave izučavanjem i analizom termotehničkih i procesnih postrojenja kao i osnovnim principima i tehnikama upravljanja energetskim performansama. Počev od treće godine studija studenti imaju mogućnost bližeg usmeravanja u pojedine uže oblasti izborom jednog od pet paketa izbornih predmeta:

 1. Termoenergetika;
 2. Procesna tehnika;
 3. Hidropneumatska tehnika;
 4. Gasna i naftna tehnika;
 5. Upravljanje energetskim tokovima.

Studenti mogu očekivati znanja potrebna za primenu osnovnih tehničkih principa za opis i analizu načina korišćenja energije u različitim oblastima i disciplinama a sve s ciljem osposobljavanja za kreiranje kvalitativnih ocena i preporuka za poboljšanje postojećih energetskih rešenja u smislu veće energetske efikasnosti, očuvanja okoline i zadovoljenja energetskih potreba na održiv način. Konkretno to su znanja potrebna za sledeće delatnosti:

 • Upravljanje termotehničkim, procesnim i gasnim instalacijama i opremom
 • Konstruisanje i dizajn energetske, procesne, gasne i naftne opreme
 • Projektovanje termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija
 • Planiranje i održavanje termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija i opreme
 • Analiza, nadzor i inženjering energetskih, procesnih i gasnih sistema
 • Razvoj idejnih rešenja, studija izvodljivosti, ekspertiza i sl.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Departman pridaje veliki značaj aktivnostima u naučno-istraživačkom radu, koji se odvija kroz rukovođenje i aktivno učešće u velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata, kao i u različitim programima, inicijativama, radnim grupama i sl. Naučno – istraživački rad na Departmanu neguje se preko 40 godina i obuhvata primenjena i razvojna istraživanja. U tom periodu realizovano je sledeće:

 • Preko 80 naučno-istraživačkih projekata na kojima je Departman bio nosilac ili je učestvovao u izradi. U poslednjih 5 godina realizovano je ukupno 13 projekata, od toga su bila 2 iz Evropskog okvirnog programa FP7 (među njima i jedan od većih projekata iz FP7 programa – „iNTeg-Risk“, a celim projektom rukovodio je član Departmana za energetiku i procesnu tehniku); 2 IPA projekta (EU predpristupni fond), sa Mađarskom i Hrvatskom kao zemljama partnerima; 2 su finansirale druge međunarodne organizacije, 5 projekata je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; a po 1 projekat su finansirali Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj i Grad Novi Sad.
 • Objavljeno je preko 1100 bibliografskih jedinica: monografija, udžbenika, priručnika i drugih knjiga, naučnih radova ili saopštenja i jedno priznato tehničko rešenje. Od toga, dve monografije u inostranstvu i preko 90 radova u časopisima na SCI listi.
 • Članovi Departmana su učestvovali na 47 EU i drugih međunarodnih projekata. Ti projekti su bili finansirani iz fondova EU i drugih međunarodnih organizacija. Jedan od najobimnijih bio je šestogodišnji UNDP/UNIDO projekat, sredinom ’80-tih: “Industrial Energy Conservartion Network”. Departman je bio nosilac i koordinator dela projekta. Nekoliko članova su godinama bili spoljni saradnici – konsultanti međunarodnim institucijama kao što su GIZ, UNDP, USAID, EBRD, World Bank, KfW i dr. i to na projektima širom sveta, prvenstveno u Evropi, Aziji i Africi.
 • Članovi Departmana su članovi većeg broja naučnih i profesionalnih udruženja u Srbiji i u inostranstvu, a pojedinci su i registrovani eksperti EU.

SARADNJA SA PRIVREDOM

Departman je partner privredi, kao podrška njenim razvojnim programima, i to već duži niz godina, od 1965. godine. U tom periodu istraživačko-razvojna podrška Departmana privredi realizovana je kroz:

 • Terenska eksperimentalna merenja, koja obuhvataju: garancijska ispitivanja, funkcionalne provere, određivanje energetskih i procesnih karakteristika u zgradarstvu i industriji i dr.,
 • Programe racionalizacije potrošnje energije i povećanja efikasnosti korišćenja energije (za industrijska postrojenja, zgrade i dr.), kao i uvođenja energetskog menadžmenta u industriji i zgradarstvu (razvoj pristupa, transfer znanja, iskustava i dobre prakse i dr.),
 • Tehničke studije i studije opravdanosti, idejne i glavne projekte; Razvoj demonstracionih projekata, ekspertiza i implementacija (asistencija pri razvoju projekata i pilot postrojenja, monitoring i verifikacija energetskih performansi i dr.),
 • Inženjering poslove (priprema projekata, projektovanje, nadzor, puštanje u rad dr., kao i revizije različitih projekata),
 • Osmišljavanje i realizacija posebnih edukativnih kurseva za inovaciju znanja u oblasti termoenergetike, procesne, gasne i naftne tehnike (priprema materijala, izvođenje kurseva, priprema kampanja za promociju energetske efikasnosti i dr.),
 • Razvoj strateških dokumenata (uvođenje energetskog menadžmenta, kreiranje energetske politike, energetsko planiranje, programi energetske efikasnosti, i dr.),
 • Promocija efikasnih i čistih energetskih tehnologija i obnovljivih izvora energije (analiza potencijala; izrada studija opravdanosti, kontrola realizacije, i dr.),
 • Softverski inženjering u termoenergetici i procesnoj tehnici (razvoj alata i aplikacija za modelovanje, optimizaciju i sl.).

LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI

Departman za energetiku i procesnu tehniku poseduje bogatu tradiciju u laboratorijskim aktivnostima u oblasti termotehnike, procesne tehnike, hidro-pneumatske, gasne i naftne tehnike. Departman na sve načine pokušava da razvija i unapređuje ovaj aspekt, smatrajući ga veoma bitnim i neophodnim, i tako očuva višedecenijsku tradiciju u laboratorijskim aktivnostima. Preko 40 godina izvode se naučna istraživanja, izvode se laboratorijske vežbe u okviru niza predmeta, izvode se merenja i analize u okviru master radova i doktorskih disertacija studenata, priprema se merna i druga oprema prilikom saradnje sa privredom i dr.

Danas, Departman teži da zadrži takav status ali ima i nameru da se dodatno razvija u pravcu uvođenja novih metoda rada, proširivanja oblasti praktičnih istraživanja i podizanja kvaliteta rada. Departman poseduje 3 vrste laboratorija.

 • Laboratorije za merenja i ispitivanja, koje su koncipirane za izvođenje tehničkih ispitivanja i vežbi u okviru nastave. Opremljene su merno-akvizicijskom i regulacionom opremom i prilagođene izvođenju različitih analiza, eksperimenata, testiranja i drugih naučno-istraživačkih aktivnosti. U ovim laboratorijama studenti imaju priliku da se upoznaju sa mernom i regulacionom opremom, rukuju s njom, vrše podešavanja, upoređuju metode, analiziraju greške, obrađuju podatke i sl.
 • Laboratorije za termotehničke analize, koje su namenjene računarskom modeliranju, izradi specifičnih simulacionih i optimizacionih analiza, obradi rezultata merenja i sl. Informatički opremljene, one omogućavaju integraciju postojeće merno akvizicijske opreme sa savremenim softverskim alatima. Time se značajno poboljšava pristup istraživanju i proširuju se mogućnosti analize termotehničkih i procesnih problema.
 • Laboratorije za termotehničke studije, koje su koncipirane za potrebe studenata doktorskih studija i njihovih istraživanja. Prilagođene su za timski rad, konsultacije, analize i sl. Omogućavaju studentima posvećen rad zbog dostupnosti literature, kompjuterskih alata i ostalih sredstava. Laboratorije su modularnog koncepta tako da se mogu prilagoditi različitim aktivnostima.

SARADNJA SA MEĐUNARODNIM STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

U poslednjih 5 godina Departman je ostvario dve uspešne saradnje sa kolegama iz SAD i Nemačke.

Departman je osnovao „ASHRAE Student Branch“, ogranak međunarodne organizacije ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). Brojni sudenti Fakulteta tehničkih nauka, najviše sa Deparamana za energetiku i procesnu tehniku, ali i Departmana za računarstvo i automatiku i Departmana za arhitekturu, zainteresovani za oblast grejanja, ventilacije, klimatizacije (KGH) odlučili su da pristupe ASHRAE-u radi produbljivanja saznanja, praktičnog iskustva i profesionalnog razvijanja. Svrha ASHRAE studentskog ogranaka jeste da privuče i zainteresuje sudente, poveže ih i uključi u svet KGH-a. Studentski ogranci pružaju članovima šansu susreta i komunikacije sa drugim članovima ASHRAE, priliku učešća na konferencijama, kao i da sarađuju sa ostalim studentima sa istim životnim ambicijama.

Departman takođe ima razvijenu naučno-istraživačku i poslovno-tehničku saradnju sa STEINBEIS CENTRE FOR ENERGY TECHNOLOGIES, centrom koji je deo globalne Steinbeis grupe sa sedištem u Nemačkoj. Ova saradnja traje preko jedne decenije i obuhvata: realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, razvoj projekata u oblasti energetske efikasnosti, reinženjering energetskih procesa i tehnologija, zajedničke nastupe na tržištu, zajedničku primena stručnih i naučnih dostignuća, zajednička istraživanja u oblasti energetskih tehnologija, organizaciju stručnih i naučnih skupova i radionica, pripremu radova za stručne i naučne časopise i dr.


Ispred Departmana

Direktor: dr Miroslav Kljajić, Vanr. prof.

Tehnički sekretar: Miroslava Katić

Kolaz PNG