Mogućnost zaposlenja u kompaniji “Krušik” a.d. Valjevo

Mogućnost zaposlenja u kompaniji “Krušik” a.d. Valjevo

Na osnovu Odluke v.d. generalnog direktora br. 20/01-919 od 19.09.2023. godine Holding korporacija ”Krušik” a.d. Valjevo raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vreme:

– 5 diplomiranih/master inženjera (oblast proizvodno mašinstvo),
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast sistemi naoružanja/vojno mašinstvo/vojnoindustrijsko inženjerstvo/balistika),
– 1 diplomirani/master inženjer (oblast termotehnika i termoenergetika),
– 2 diplomirana/master inženjera (oblast elektrotehnika/elektronika).

Posebni uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje tehničke struke:
-na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno master akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
– za jednog diplomiranog/master mašinskog inženjera (smera proizvodno mašinstvo) potrebno je radno iskustvo od minimum 5 godina.

– za sve ostale pozicije radno iskustvo je poželjno.

Opšti uslovi:
-da su kandidati državljani Republike Srbije;
-da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
Kandidat je dužan da dostavi:
– prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i
kraću biografiju);
– dokaz o stečenom obrazovanju (original ili overena kopija);
– izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od šest meseci);
– uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci);
– uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci);
– uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci).
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:
Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo
Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo
sa naznakom „za Kadrovsku službu“

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Bogdan Zarić, broj telefona 014/221-121 lokal 2430.
Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti v.d. generalnog direktora listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba.
Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.