Mujan Igor

Mujan Igor

Docent

Kabinet 009
FTN-F-Blok
Tel.: 021/485-2396

Biografija:

Igor Mujan je rođen 25. maja 1987. godine u Novom Sadu. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja, 2006. godine upisuje osnovne akademske studije Energetike i procesne tehnike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Završava trogodišnji program u oktobru 2009. godine, a master diplomu stiče u septembru 2011. godine. U septembru 2021. godine završava doktorske studije Mašinstva na Fakultetu tehnički nauka i stiče zvanje doktora nauka sa temom disertacije: „Model inteligentne platforme za ocenu kvaliteta unutrašnje sredine u sektoru zgradarstva“.
Dosadašnje pedagoško iskustvo Igor Mujan je stekao višegodišnjim radom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju asistenta, gde je izvodio vežbe iz većeg broja nastavnih disciplina iz oblasti energetike i procesne tehnike. U nastavnom procesu, povezujući naučni i stručni rad, on implementira najnovije domete nauke o energetici i procesnoj tehnici. Izvođenje vežbi je realizovao sa visokim stepenom akademske odgovornosti i savesti, što pokazuje visoka ocena pedagoškog rada od strane studenata. Igor je član relevantnih međunarodnih stručnih asocijacija na polju toplotne tehnike. Tokom dosadašnjeg rada iskazao je sposobnost timskog rada, dok je u komunikaciji sa kolegama i studentima korektan i spreman na saradnju.
Igor Mujan u toku dosadašnjeg rada ima relativno veliki broj naučnih i stručnih radova. Radovi su objavljeni u međunarodnim časopisima (SSCI/SCI) i to: 5 radova kategorije M21a i 2 rada kategorije M22. Takođe, ima radove objavljene u zbornicima radova sa naučnih skupova održanih u inostranstvu – 9 radova kategorije M33 i 2 rada kategorije M34. O naučno-istraživačkom radu Igora Mujana, odnosno doprinosu nauci, svedoči i ostvareni koeficijent kompetentnosti koji iznosi 76. Takođe, ima veći broj citata u naučnim časopisima. Igor Mujan je bio aktivno uključen u projektna istraživanja u segmentu energetskih sistema u javnim zgradama Republike Srbije, u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „TR33058“.

TOP