IX MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA – ENERGETSKI HORIZONT SRBIJE 2020

IX MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA – ENERGETSKI HORIZONT SRBIJE 2020

Poruka predsedavajućih FORUMA

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

Dostizanje strateški projektovanog razvojnog horizonta zemalja Evropske Unije (EU) na vizuri 2020. godine je u završnoj realizaciji. Postavljeni ciljevi u najvažnijim segmentima podizanja kvaliteta života građana i obezbeđenju konstantnog održivog progresivnog razvoja evropskog društva, više nemaju alternative. Stepen pojedinačne i kolektivne spoznaje apsolutne potrebe, da se u perspektivi savladavanja aktuelnih izazova, održivost društvenog razvoja može postići samo dubinskim sistemskim, normativnim i tehnološkim promenama, dostigao je nivo opšteprihvaćenih standarda, koji svojom primenom velikoj porodici evropskih naroda već daju izuzetne rezultate.
Republika Srbija kao zemlja u procesu pridruživanja EU, ima vrlo jasno trasirane procese koji treba da je dovedu do nivoa potpune kompatibilnosti sa budućim evropskim partnerima. Pravni okvir Energetske Zajednice, čija je Republika Srbija član, obuhvata oblasti električne energije, gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, nafte, zaštite životne sredine, konkurencije i statistike. Implementacijom odredbi pravnog okvira Energetske Zajednice stvaramo stabilni i ujednačen regulatorni okvir i tržišni prostor.
Opredeljenje Programskog saveta Međunarodnog foruma o čistim energetskim tehnologijama (Forum), da se ovogodišnji fokus zemalja Jugoistočne Evrope i Republike Srbije pozicionira na što je moguće konkretnijoj i plastičnijoj identifikaciji očekivanog održivog energetskog razvoja i sada dostignutih prolaznih tačaka na putu ka postavljenim ciljevima do 2020. godine, predstavlja logični prioritet. Upravo sa tim ciljem i kao simbolom usvojene nacionalne potrebe da se stalno upoređuje postignuto sa projektovanim, ovogodišnji Forum – deveti po redu, koji se održava 29. i 30. septembra 2015. godine u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, će nositi naziv “ENERGETSKI HORIZONT SRBIJE 2020”.
Naša je zajednička vizija da Forum 2015 “ENERGETSKI HORIZONT SRBIJE 2020”, kredibilitetom prezentovanih koncepata, tehnoloških rešenja i naučnih radova, treba da podstakne korišćenje raspoloživih potencijala na ovim prostorima i dodatno pokrene saradnju i razvoj energetike u zemljama Jugoistočne Evrope. Prošlogodišnji Forum je pod opštim naslovom Energetska povelja pokušao da inicira opštu i sveobuhvatnu akciju na vertikalnom i horizontalnom povezivanju aktera u oblasti energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, ali sve aktivnosti učinjene u periodu nakon Foruma 2014, ipak su samo pokazale našu nedovoljnu institucionalnu i organizacionu spremnost za takav poduhvat. Zato i Forum 2015 treba posmatrati kao nastavak napora, da se ipak planirani ciljevi dostignu u razumnom periodu. Ovogodišnja programska tematika treba da odgovori izazovima u primeni čistih energetskih tehnologija u aktuelnim uslovima, kroz predočavanje uspešnih i već primenjenih rešenja, međunarodno partnerstvo i traženje najoptimalnijeg načina u finansiranju započetih i otvaranju novih projekata u sektoru energetike.
Regionalna i nacionalna pasivnost u pristupanju sredstvima iz evropskog mega projekta “HORIZONT 2020” mora da nas zabrine, ali i pokrene našu dodatnu međudržavnu saradnju i obezbeđenje lokalnim samoupravama neophodnu znanstvenu i operativnu pomoć. Istovremeno, razvoj u oblasti energetske efikasnosti i primeni obnovljivih izvora energije, Forum 2015 planira da kontinuirano razmatra kao društveni i tehnološki prioritet. Republika Srbija, po mnogim indikatorima, još uvek značajno zaostaje u stvaranju sopstvene efikasne energetske politike, sposobne da obezbedi njenu realnu održivu razvojnu budućnost, koju danas uspešno ostvaruju zemlje EU. To zahteva značajnije bolju organizaciju upravljanja, efektni energetski menadžment i napor za promenu ponašanja potrošača energije i usvajanje imperativa stalne energetske štednje.
Prvi dan Foruma biće posvećen razmatranju i aktuelizaciji postignutih rezultata u odnosu na postojeću strategijsku osnovu energetske politike i održivog razvoja Republike Srbije, kao i sagledavanju iskustava zemalja regiona i EU i prezentacijama radova po pozivu. Programski odbor će u direktnim kontaktima sa autorima odabrati teme, koje će biti predložene za prezentaciju i objavljivanje u naučnim časopisima i na naučnim portalima. U svim radnim sesijama, nakon prezentacija biće otvorene panel diskusije, koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju energetskog sektora u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope do 2020. godine. Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kao i B2B sastanke potencijalnih partnera. Takođe, tokom drugog dana uz podršku Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta, biće otvoren panel na aktuelnu temu „Nafta u energetskom miksu nakon 2020. godine”.
Pozivamo Vas, da učestvujete na ovogodišnjem IX Forumu “ENERGETSKI HORIZONT SRBIJE 2020” i date svoj doprinos u kreiranju vizije energetske budućnosti, poslovnih projekata i jačanju međusobnih odnosa i energetske bezbednosti Republike Srbije i zemalja regiona Jugoistočne Evrope.

S poštovanjem,

Dr Tihomir Simić, Predsedavajući Foruma

Ivo Vajgl, Kopredsedavajući Foruma


ZBORNIK RADOVA SA IX FORUMA


PREZENTACIJE SA IX FORUMA


INFORMACIJA O SKUPU:


FOTOGRAFIJE SA IX FORUMA / PHOTOS


KONTAKT

Doc. dr Damir Đaković
Fakultet tehničkih nauka
Departman za energetiku i procesnu tehniku
Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad
Telefon: +381 21 4852 400
Fax: +381 21 6350 775
Internet stranica: www.ktt.uns.ac.rs
E-mail: djakovic@uns.ac.rs


Saznajte više o prethodnom –