cestitka_blanco

Struktura

  Fotografije – 1. dan   Fotografije – 2. dan
  Prezentacije 1. dan   Prezentacije 2. dan
  Zbornik proširenih apstrakata

Damir Đaković

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad

Telefon:   +381 21 4852 400

Fax:         +381 21 6350 775

Internet stranica:    www.dept.uns.ac.rs

E-mail:                     djakovic@uns.ac.rs

PROGRAMSKI ODBOR FORUMA

Dr Tihomir Simić Predsedavajući Foruma
Ivo Vajgl Kopredsedavajući Foruma, INEA – Institut za evropske poslove, Diseldorf, Nemačka
Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Rade Doroslovački Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Milan Radovanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Boško Vučurević Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Miroslav Kljajić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR FORUMA

Marijana Cupać, mast.inž.menadžm. Izvršni direktor Foruma
Vanr. prof. dr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Aleksandar Anđelković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Jovan Vujičić Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR FORUMA

Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Velimir Čongradac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu – ION Solutions, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Mirko Stojiljković Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Vanr. prof. dr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Siniša Bikić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Vanr. prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Mirjana Stamenić Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Pull foruma 2018.

BK Group – DANA Holdings

​​Office 165/2, Mstislavtsa st. 4, ​220114 Minsk, ​Belarus

​+37 51 72 69 32 60; ​​http://www.​​dana-holdings.com/

EPS Distribucija d.o.o.

Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3616 706; http://www.epsdistribucija.rs/

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, IMP AUTOMATIKA d.o.o.

Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2771 017; http://www.pupin.rs/organizacija-imp/imp-automatika/

 

SAGA d.o.o.

Bul. Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 3108 500; http://www.saga.rs/

INTEKOM d.o.o.
Španskih boraca 10/8, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 311 10 17, sasa.nikolic@intekom.rs

ION Solutions

Heroja Pinkija 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 47 544 24; http://ionsolutions.net/

TotalObserver

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 300 11 60; http://www.totalobserver.com

VODAVODA d.o.o.

Gornja Toplica bb, 14242 Mionica, Srbija

info@arteska.com; http://www.vodavoda.com/

COTTON Novi Sad

Dunavska 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 528 623; http://www.cotton.rs/

U prostorijama Skupštine AP Vojvodine 2. i 3. oktobra, održaće se XII Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „Čista energija – za pametnu budućnost“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. Tokom dva dana održavanja foruma akcenat će biti stavljen na  konkretne energetske procese, njihovo unapređenje i zajedničke ciljeve u ovoj oblasti do 2020. godine.

 

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

Nalazimo se u dvanaestoj godini rada Međunarodnog foruma o čistim energetskim tehnologijama (Forum), koji će se ove godine održati 02/03. oktobra pod nazivom „ČISTA ENERGIJA ZA PAMETNU BUDUĆNOST“. Nakon dodele prvih priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije izvedene projekte u oblasti energetike u Jugoistočnoj Evropi 2016. i 2017. godine, obavezni smo da i ove godine omogućimo postizanje višeg kvaliteta događaja i širi obuhvat njegovog programskog koncepta.

Duži period Republika Srbija ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura, koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom. Gotovo identični procesi se dešavaju i u zemljama regiona Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu da niko na ovom prostoru ne može dozvoliti svoju pasivnost, niti da postane izolovano energetsko ostrvo. Oslonac na regionalne projekte i sinergija dugoročnih zajedničkih interesa u postizanju energetske bezbednosti kao osnove održivog razvoja, potiskuju ponovo oživljenu političku nestabilnost u odnosima između zemalja regiona, stavljajući u prvi plan ostvarenje najvažnijeg principa održivog razvoja – energija za sve!

Rad Energetske Zajednice, čiji su članovi Republika Srbija i zemlje regiona Zapadnog Balkana, obuhvata operativno delovanje u oblasti električne energije, gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, nafte, zaštite životne sredine, konkurencije i statistike. Zahtev Energetske Zajednice prema zemljama članicama, za doslednu i potpunu implementaciju odredbi dogovorenog regulatornog okvira, podrazumeva ubrzano stvaranje jedinstvenog, stabilnog i ujednačenog energetskog infrastrukturnog, zakonskog i tržišnog prostora. Tranzicioni procesi u promenama zakonskih različitosti i približavanje standardima Evropske Unije (EU) su u završnoj fazi promena, pri čemu se pred svim zemljama članicama otvara novi set izazova proizašlih iz potrebe za modernizacijom postojećih proizvodnih i distributivnih energetskih kapaciteta i tehnološkim inovacijama u primeni čistih energetskih tehnologija.

Opredeljenje Programskog odbora XII Foruma, da se u dvanaestoj godini njegovog postojanja i delovanja pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i koorganizatorima Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Privrednom komorom Vojvodine, ovogodišnji fokus Republike Srbije i zemalja regiona ispolji na što je moguće plastičnijoj identifikaciji konkretnih procesa njihovog energetskog unapređenja i načinu za postizanje postavljenih zajedničkih evropskih ciljeva. Do sada smo dograđivali planove energetskog razvoja na horizontu do 2020. godine, koja je praktično već pred nama, a sada ćemo pokušati da stavimo sopstvene potencijale u kontekst predviđanje strateških ciljeva do 2050. godinu. EU energetska mapa puta 2050, nudi vrlo inovativan pristup u projekciji konačnog cilja i pogledom iz budućnosti u sadašnjost, sa namerom da se sagledaju trenutne potrebe promena ekonomskog i društvenog sistema koje će nas odvesti do željenih ciljeva. Takav pristup zahteva vrlo dinamične i fleksibilne energetske politiku svih onih koji žele da pripadaju korpusu uspešnih nacija budućnosti, ali i posebno dobro kontrolisane mehanizme nadzora realizacije tih politika.

Naša je zajednička vizija da ovogodišnji dvodnevni rad Foruma, kredibilitetom budućih prezentovanih koncepata, tehnoloških rešenja i naučnih radova, treba da podstakne kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, dodatno pokrene saradnju i razvoj energetike u zemljama regiona i usmeravanje naše budućnosti ka visokim ciljevima EU energetske mape puta 2050.

Prvi dan Foruma biće, pored plenarne sednice na kojoj će se obratiti najviši zvaničnici države domaćina i ugledni gosti iz inostranstva, posvećen razmatranju i aktuelizaciji potrebnih aktivnosti u procesu ostvarivanja usvojene energetske strategije pod nazivom „ČISTA ENERGIJA ZA PAMETNU BUDUĆNOST“, kao i postignutih rezultata u odnosu na postavljene ciljeve energetske politike i održivog razvoja Republike Srbije i najave velikih nacionalnih projekta koji će nas kvalifikovati za bolju i pametniju budućnost.

Sastavni deo treće industrijske revolucije, koju živimo, su pametni gradovi. Međutim, transformacija gradova je vrlo spora jer je proces promena vrlo složen, a najveća prepreka su ljudi koji su po prirodi stvari nespremni za promene. Pozitivne promene u nekim velikim gradovima daju za pravo verovanje da su takve pozitivne promene moguće i ekonomski opravdane i da je moguće gradove i zgrade posmatrati ne kao potrošače energije, već i kao proizvođače. Na pimeru projekta MINSK WORLD u realizaciji DANA HOLDINGS Company, biće predstavljen evropski mega projekat, koji u sebi sadrži sve elemente najnovijih tehnoloških dostignuća i koji ispunjava sve kriterijume koje zahtevaju pametni gradovi. U tom projektu čiji je koautor kompanija BK TESLA,  učestvuju kao partneri i mnoge naše kompanije, što nam daje za pravo da verujemo u realnost brze i uspešne realizacije projekta TESLA GRAD, o kome će se takođe detaljnije govoriti na Forumu.

Toga dana, biće i svečano dodeljena priznanja „TOP ENERGY 2018“, za najuspešnije realizovane projekte u oblasti energetike u protekloj godini. Istovremeno, biće sagledana iskustva zemalja regiona i EU, kroz učešće referentnih predstavnika država učesnica i evropskih regija i prezentacijama radova po pozivu, na teme „NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE“ i „UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RESURSIMA I REGULATORNA PITANJA ENERGETIKE“. U svim radnim sesijama, nakon prezentacija, biće otvorene panel diskusije, koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju energetskog sektora u Srbiji i regionu do 2050. godine.

Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kroz tematske sesije „REALIZOVANI PROJEKTI U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UPRAVLJANJA ENERGIJOM“ i  „DOMAĆE I MEĐUNARODNO PARTNERSTVO – PREDSTAVLJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA I MOGUĆNOSTI SARADNJE“. I drugog dana Formuma će detaljno biti predstvljen projekat MINSK WORLD.

Pozivamo Vas, da učestvujete na ovogodišnjem XII Forumu „ČISTA ENERGIJA ZA PAMETNU BUDUĆNOST“ i date svoj doprinos u kreiranju vizije energetske budućnosti, kao i realizaciji poslovnih projekata i jačanju međusobnih odnosa i energetske bezbednosti Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope

S poštovanjem,

Dr Tihomir Simić                                                                                                      Ivo Vajgl

Predsedavajući Foruma                                                                                       Kopredsedavajući  Foruma

 

 

  Fotografije – 1.dan     Fotografije – 2.dan     Zbornik      Prezentacije – 1.dan     Prezentacije – 2. dan  

POKROVITELJI FORUMA

FORUM ORGANIZUJU

KOORGANIZATORI FORUMA

ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

MEDIJSKI PARTNERI FORUMA 2018.